Vikingastaden Lomma

Lomma är den ort vid Öresund strax invid Lund och Uppåkra som år 1085 omtalas som stad. Redan i början av 1980-talet väckte dåvarande museichefen i Malmö Sven Rosborn frågan om Lomma kunde vara Malmös föregångare. På uppdrag gjorde historikern Sten Skansjö en noggrann utredning över kart- och skriftmaterial och upptäckte då i det äldre kartmaterialet en halvcirkelformad försvarsvall i Lomma. Han publicerade dessa rön i tidskriften Ale, se karta 2 här nedan. Vallen ses också på 1763 års detaljkarta över området, karta 1 nedan. Med mörkare färg har vi markerat det forna, troliga stadsområdet.

En icke väsentlig del av området innanför vallen har under sent 1800-tal och första hälften av 1900-talet använts som industrimark. Dessa delar är därför för alltid förlorade för vidare arkeologiska undersökningar. Delar av det vikingatida stadsområdet har dock  varit åtkomligt ända fram till troligtvis 2008. Detta gäller det nordligaste partiet av vallen och stadsområdet. Numera är emellertid endast ett begränsat parti mitt i staden invid den gamla bron fortfarande intakt för undersökningar. På kartan 3 nedan ses det norra område på en karta från 1852. Här kan man tydligt se att en långsmal parcell löper snett in från ån (markerad med grönt på kartan). Denna sträckning överensstämmer helt med vallen och dess troliga framförliggande torrgrav.

På kartan 4 ses läget för den forna vallen (grönprickad linje). Det väldiga, grönmarkerade området hade att döma av den obefintliga vegetationen som fanns på platsen i juni 2010 nyligen helt avschaktats och gjorts om till parkeringsplats. Fram till kanske bara för något år sedan före detta skrivs i juni 2010 fanns här alltså möjlighet att eventuellt hitta lämningar efter vikingastadens norra vall och bebyggelse. Vid detta vallavsnitt bör också porthålet ut mot Lund ha funnits. Vad vi vet har emellertid inga arkeologiska undersökningar föregått avschaktningen trots att hela området måste ha kunnat klassats som fornlämning.

I dag kvarstår endast det rödmarkerade området på karta 4 om man vill hitta eventuella stadslämningar från vikingatiden. Stadsvallen är däremot för all framtid försvunnen för forskningen.