Studier i Norges äldre stenbyggnadskonst

Boken "Sven Rosborn: Systerkyrkorna och Steinhuset på Gran. Studier i Norges äldre stenbyggnadskonst" kommer ut i tryck under hösten 2013.

Vi på Fotevikens Museum har den uppfattningen att ett museum också bör bedriva forskning, speciellt inom sitt ämnesområde. Under åren har därför ett flertal forskningsprojekt bekostats av museet. Vi kan nämna den omfattande marinarkeologiska verksamhet som museet tidigare hade samt byggandet av två medeltida koggar i Malmö fram till 2003, vilka projekt varit helt omöjliga av samhället att genomföra utan museets forskningsinsatser.

Genom att vi har/har haft anställd personal med forskarkompetens har olika projekt kunnat genomföras. Karl Fredrik Wasén, heltidsanställd historiker på museet, har t.ex. för första gången kunnat översätta och utge de s.k. Sigtuna annalerna från 1200-talet. Han har också under tre år gått igenom närmare tvåhundra isländska handskrifter och skapat den öppna databas över vikingatida föreetelser som museet lagt ut på denna Internetsida.

Forskningschef Sven Rosborn har genom välvilligt tillmötesgående från och bekostnad av museet också kunnat slutföra ett mycket stort och viktigt arbete som rör den äldsta stenbyggnadskonsten i Norge. Boken ligger nu klar i pdf-format samtidigt som utskiven version skickats till norske riksantikvaren. Då tidsperioden i boken är 1100-talet stämmer detta väl med den byggnadskonst, om dock ej stenbyggnadskonst, som Vikingastaden i Foteviken dagligen arbetar med.

Under arbetet eftersöktes bl.a. en 1600-tals bok. Trots att vi från en 1800-tals källa fått felaktigt namn, utgivningsår och utgivningsort lyckades det Karl Fredrik Wasén att spåra boken. I slutet av boken har priorn återgivet en numera försvunnen handskrift från hans kloster. Denna är en komplett förteckning över alla munkkloster i Europa tillhörande cistercienserna. Handskriften har kompletterats successivt men man slutade införa uppgifter 1189-1191. Efter detta har priorn fört in andra uppgifter från sitt kloster som inte kommer från den ursprungliga listan men som ändå kan vara intressanta. Då vi inte känner till att man tidigare använt sig av och analyserat denna unika, i en äldre bok insmusslad källa tidigare när det gäller cistercienserna har vi på Fotevikens Museum tagit oss friheten att kalla denna handskrift kodex Dunensis.

Vi får genom listan bl.a. det exakta grundläggningsåret för tre cistercienserkloster i Norden som tidigare varit lite osäkra: Varnhem 1148, Julita 1160 och Guldenholm på Jylland 1192 (inte i originallistan). En annan intressant detalj är att när man år 1143 skrev in Avastra i listan har man lagt detta under rubrikerna "Patriæ" och "Diæceses" till "In Suetia" - "Vpsalensis". Samma år har man dock antecknat Nydala mitt i Småland under samma rubriker som "In Godlandia" - "Lincopensis". För Varnhem har man 1148 skrivit in "In Suetia" - "Scarensis". Här anges att Västergötland såväl som Östergötland på 1140-talet låg i Suetia men för Småland använder man sig vid samma inskrivningstid av namnet Godlandia - Götaland.