Historik

Förklaring varför

 2001-okt 20

4: Skyltar 4 stycken + 1 stycken – vid rondell etc. dessa byttes ut senare mot

Brunskyltning med sevärdhetskringla på initiativ av Skåne Turist.

1995 Juli månad och flyttade då verksamheten

Flytt till marken - vid runstenen i dag husvagn & båtbygge

1995 Flyttar verksamheten till stora Hammar invid återvinningsdepån och ridhuset. 
Man fick tillgång till  kommunens gamla soptipp som inte iordningställ mer än att ett tjock lager av lera täkt platsen. Först enbart själva soptippen. Här investerade kommunen  153000:- till att dra vatten och avlopp upp på kullen där de första planerna för museibyggnade etc skull vara.  Där fanns avsatta medel för att förfina soptippen ala  spillepengen – grönområde och träd. Strax därefter fick man tillgång till det gamla reningsverket som kommunen haft som kommunalt lager och underhållsverksamhet.
Av de budgeterade 153  000:- åtgick ca 108  000:-. Resterande fick man efter beslut i kommunen för att förfina marken. 

Bygglov Lilla Hammar 49:1 historik
1995 Vi fick tillgång till marken 1995 juli månad och flyttade då verksamheten från kanalen där vi hade ställt upp bodar container etc. för föreningen SVEGs marinarkeologiskaforskning samt driva det arbetsmarknadspolitiska projektet som föreningen bedrev med ca 70 personer 1993.

 

Till platsen flyttade vi så. I detta skede hade vi fått tillgång till höjden ”soptippen” samt en remsa vid havet. Mot havet byggde vi upp vindskydd och varvet där vi skulle bygga vikingaskeppen. Husvagnarna samt skeppsvarvet och en rullbar bod blev första steget.

Fas 2 Våra bodar flyttades till den mark där idag vi har historisk verkstad. El och vatten fick vi låna från SYSAV. 3 längor med bodar ställdes upp.  En länga med kontor och bibliotek, en länga för forskning, dokumentation och förmedling och en länga för hantverk. Toaletterna var Bajamajor.Vi fick låna en stor plasthall som fördes upp vid bodarna där hantverk och experimentella arkeologiska projekt kunde genomföra under den kallar delen av året.

 

 Förenings livets medverkande
Redan i dag är flera föreningar aktiva. En grupp i föreningen SVEGs medlemmar har bildat en ett skeppslag kring Erik Emune. Ett annat har bildat kring bågskytte. En grupp frivilliga varav en del tidigare medverkande inom ramen för Arbetslöshetsprojektet har bildat Halvdanerna. Friluftsfrämjande har varit igång i mer än ett år – byggt ett eget hus med egna och tillsammans med oss integrerad aktiviteter.
Skånska gårdar – med intresse för hus bygge förlägger sitt årsmöte här och målet är bland annat skapa kursverksamhet kring klinehusbygge. 4 H har medverkat och nu när djuren är på gång räknar vi med att återskapa ¤H på platsen med ett vikingatema som specialitet. 

1996 Vallen byggs
Av dessa lades pengarna ut och med hjälp av entreprenad företag under ledning av numera avlidne Gösta kunde marken säkerställas, alla i efterhand grus, jord och flinttömningar på toppen användes för att skapa ett landskap samt den ringvall som idag innesluter vikningastaden.

 2020 Fotevikens Museums som attraktion.
Vi vet redan att vi drar folk- så 50000  , kan inte det vara något att satsa på. Hjälpa till med annonsering och informationsspridning inom såväl som utom kommunens och landets gränser. I  år blir utbudet i Museibutiken blir ännu bättre, Mindre vandrarhemsboende blir stugboende klar samt restarangdel som kan erbjuda såväl kaffe och kaka som spännande vikinga mål o m därtill hörande drycker.

Vetenskapligt
Vetenskapligt ger också detta reservat många nya dimensioner. Dels genom möjligheterna med den exprimitella arkeologin. Där husbygge, Båtbyggen utprovning och forskning med olika hantverkstekniker bortglömda och idag bara teoretiskt beskrivna många möjligheter.

Det tillför vetenskapen inte bara möjligheten till utprovning men det ger också utrymme för nytolkningar och vetenskapliga och populära arkeologiskt beskrivna rapporter och publikationer. Dessa kan publicera dels i det tryckta formen men även förmedlas via Internet, film och multimedia presentationer. På så sätt ger det också adekvata uppgifter för intresserade, arbetslösa mm som så väl hantverksmässigt som produktion på olika media och moderna tekniker kan träna sin färdighet

Vikingareservatet
Vikingareservatet som drivets i Museets regi kan ses ur flera perspektiv. En plats där arbetslösa får medverka med adekvata uppgifter. En plats för pedagogisk verksamhet för skola under vår och höstterminen Ett besöksmål för den lokalt boende och för den betalade Turisten.Vikingareservatet är unikt. Platsen har en historiskt förankring, den är vacker utmed havet, den är tillräckligt stor för att skapa förutsättningar för att bli självbärande kulturplats. Vikingareservatet  har sin bakgrund från det att se till att skapa en kulturplats som belyste Vellinge och  Falsterbohalvöns storhetstid  700-1500 med den maritima miljön och aktiviteterna i spetsen- dvs fiske, sjöfart och handel. För att dra ytterligare publik till museet – skapades då tankarna kring Vikingareservatet. Möjligheterna gjordes genom den mark som kommunen ställde till förfogande samt den stora arbetslösheten.
Genom att innanför en vall bygga upp ett samhälle från perioden 1000-1100 tror vi också att denna aktration kan skap mycket intressanta framtida möjlighter för museet såväl kulturhistoriskt som vetenskapligt som ekonomiskt.

Området
Området skall bebyggas med ett fyrtiotal byggnader. Innanför vallen ligger husen tätt, man tar sig fram i de små gyderna mellan husen. Varje hus har sin speciella funktion. Här bor och verka hantverkare från när och fjärran. Man ”äger” ett antal veckor som man som hantverkare lever i sitt hus sedan kommer nästa familj och tar över. De andelsboende svara för skötsel och boendemiljön, utbjuder sina tjänster och produkter till den besökande samtidigt som man utgör en levande bild av historien i huset. 

Vikingatida vandrarhem
Andra hus är reserverat för boende” turister” som önskar ta del av vikingalivet. De får ”hyra” ett hus  under en vecka eller två, efter en  en halv dags inskolning i regler och vikingatid får de så låna en uppsättning vikingakläder, sedan ingår de i den lokala befolkningen i ”vikingareservatet” är med om de dagliga hantverksysslorna sköter sitt hus och utgör även de en levande bild av vikingen i sin miljö.
Pedagogiks verksamhet
Intresset från skolorna att använda området i pedagogiks syfte är mycket stort , de ser vi redan nu med första sesoongen bakom oss. Den kan växa och utveckla oerhört mycket och förlänger givetvis sesongen för vikigareservatet användningsområde – liksom kursverksamheten och andra gruppers och föreningars medverkande i olika aktiviteter.

Lägerskola – pedagogisk verksamhet
På samma sätt bildar lägerskolorna sin del av reservatets naturliga liv. En skolklass kan här leva vikingaliv en dag eller med övernattning i vandrarhemmet eller i ett av de större vikingahusen, med pedagogernas hjälp får de så prova på livet, teknikerna med från olika hantverk, spel och tävlingar, mat från den tiden. Givetvis kan de också samlas boende i ett antal vikingatält. När skolsäsongen är slut – håller pedagogerna öppet i den pedagogiska verkstaden där far och son kan smida tillsammans med en hjälpande hand från pedagogen . Denna lokal utgör det första husen på området dvs strax innanför entrén och innan man går in i huvudmiljön innanför vallarna och utgör en spännande miljö för sig själv. Framöver kommer jaktslinga och andra prov i den pedagogiska verkstand medföra att man kan bli  Miniviking och även på distans följa och utveckla sina kulturhistoriska kunskaper via Internet. –man håller det vi liv – och så återkommer man även nästa sommar. Kursverksamhet
Men även vuxna, redan bitna vikingar och noviser skall här få sin chansen. Kurser och seminarier i vikingatida hantverk baserade på veckotema kommer att pågå från tidig vår till sena hösten.Dessa arrangeras i samverkna med befintliga kursarrangörer. Vi tror mycket på samverkan.Kyrkan
Ett kors är rest och vigt på den plats där kyrkan skall stå. När så väl kyrkan är klar står det öppet för dop, bröllop, och inte minst konfirmationsläger. Med vikingen som tema.

20XX ole Crumelin   marinark i foteviken

FEX 2007

2008 i Asgård

2009 konst

 

 

2010 Valhall biografsittning

2008 semestersabbotörerna

 

VALLEN PÅ plats

1996 Den första blygsamma vikingamarknaden hölls detta år med 3 vikingatält och 20 vikingar

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 var det riktig kärvt.Ett krismöte hölls i kommunen mellan representanter för kommun och stiftelsen. 
Vi fick då 1  000  000:- att hantera för verksamheten och inte minst arbetsmarkandsprojektet.
Så här fördelades denna miljon.
Enligt dåvarande ekonomidirketören blev resultatet följande

1996 utbetalades 400  000:- Vad vi inte då viste var att man räknade av baklänges så pengarna vi tidigare fått för vatten och avlopp på 153  000:- försvann först. Samt revisionskostnaderna för stiftelsen på 37900:- också togs av dessa medel. ( Det var från börja tänkt att kommunen skulle svara för revisionskostnaderna då stiftelsen inte hade några ekonomiska intäkter.) total kostnad  590.900:-

Fotevikens etablering på marken Lilla Hammar 49:1 enligt protokoll På Lilla Hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för verksamheten. Nu har man fått permanent lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i 5 år. När det gäller vandrarhemmet har man fått ett lov som gäller 1 år. Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställningshall (del av samlingslokaler dvs. del av Bygdegården/Valhall där kommunen disponerad del för bensdrivna elaggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också utanför etapp1 (givetvis är detta åtgärdat sedan länge). Etapp 1 Konsulter, entreprenörer och sakkunniga träffades onsdagen den 13 november 2002. Egna kontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av kvalitetsansvarig. Etapp 1 avslutas och begäran om slutbevis inlämnas snarast efter mötet den 13. Stadsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs. tidigare negativ granne har ej överklagat beslutet. Etablering sker på tomtmark. Foteviken har fått bodar och stugor till skänks. Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler (vandrarhem och stugor). Kök till samlingslokalen byggs på plats (uppvärmningskök Bygdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal (Valhall) likaså administrationsbyggnaden.

1997 Åtgärd till Fotevikens Museums fördel
Det sista slaget står NU om vi inte vinner det har vi förutom att förlora en av huvudsyftena med Stiftelsen och museet. Men vi förlora även så gott som alla möjligheter till de exploateringsärende som kommer att finnas i Skåne, vi förlorar möjligheter till statliga bidrag till tjänster och verksamhet. Detta kan bara ske på hög politisk nivå – Där Fotevikens Musees intresse tas till vara av  representant i Skånes Regionförbund genom direkt kontakt med Chris Marshall. Själva kommer vi att ha en träff med Riksantikvarien inom kort där vi hoppas på hans förståelse och hand medverkan för att vi skall få ansvaret inom Skåne.
Vad vi då kan prestera är att marinarkeologiskt bevaka Skåne ur exploateringssynvinkel, vi kan även ta på oss rollen för besiktning förstudie, förundersökning och undersökning av samtliga marinarkeologiska ärenden, I arbetet ingår också fortsatt inventering av källor och register samt som sammarbetespart med lokala sportdykarföreningar för maritim inventering. På så vis utvecklar vi kulturmiljövårdskyddet under vatten genom ökad kunskap och därmed till dess skydd och bevarande.
Vi får också en ekonomi som baseras på statliga medel och medel från näringslivet i samarbete med expoateringsärenden. Så förlorar Moderaterna i regionen och våra pedagogpengar skickar socialdemokraterna till Statarmuseet i Svedala.
1997 Man planerna för museet, hur går då det??? Visioner
Nu hade vi mark och grundideen var maritim forskningscenter och uppvisande av skeppsteknologi med grunden i viking och medeltida skeppsteknologi. Vi hade givetvis Roskilde och vikingaskepps museet där som förebild.
För att sluta cirkeln behövs nu de lokaler som skall utgöra museet bygga upp. Ett par hallar som slutar just i kanten på havet. Och där den glasade väggen utgör en fortsättning av de maritima lämningarna upp på land och in i museet. I dessa hallar kan vi så återskapa den skeppslämningar som ligger och väntar i magasin och på havets botten. ETT skepp för varje århundrade, och runt skeppet den maritima historien med sjöfart fiske och handel.  I de befintliga bassängerna från renhållningsverkets tid utgör en marinarkeologisk bassäng för förvaring av skeppsdelara och vrakrester. Denna bassäng utgör även en del av den museala verksamheten där besökarna kan skåda dessa lämningar i sitt rätta element – i vatten. Genom titthål och med undervattenkamera kan man följa och inspektera vrakdelarna på monitors i lokalerna där intill.
De övriga  bassängerna utgör en historiks labyrint- här kan vi följa den nordiska mytologins sagor. – med fria konstnärer skapas en skådeplats där tekologi, effekter med ljud, ljus och lukt blandas med genuina rekonstruktioner. En upplevelse i bästa hollywoodstil. SE bara Yorks attraktion om vikingatid – med miljontals besökare.
För besökare vill vi ha – styrd, betalande och övernattande besökande  ger de bästa pengarna till kommun och den lokala näringsidkaren – så det är den gruppen vi skall värna om. 
Den lokala befolkningen inte minst i Höllviken saknar också plats för föreningsaktiviteter, med mindre egna lokaler för den enskilda föreningen, en hörsal för större grupper med scen ett allaktivitetscentrum, en filmvisningslokal. Detta och mycket mera skulle man kunna integrera i den nya museebyggnaden. Ett kulturcentra för hela näset. En träffpunkt för gammal och ung – där kultur och kulturhistorien står inför dörren.
1997 utbetalades 230  000:-, plus 20  000:- för revision samt 5000:- för skylt i rondellen. Totalt 255  000:-

1997-dec 17 Blott och vintermarknad Höllviken Lördagen den 20 december arrangerar vikingagruppen Halfdanerna på Fotevikens museum årets sista vikingamarknad i gudarnas boning Valhall i Höllviken.Här säljer vikingar från norden sina varor såsom, skinn, smycken, redskap, textil m m.Marknaden öppnar kl 11.00 och stänger kl 16.00.                   

 MIDVINTERBLOT Kl 13.00 "blotar" vi för kanske första gången på 850 år till gudarnas och framförallt till Frejs ära. En ceremonimästare (Erik den röde) från Danmark håller i trådarna och här ges allmänheten tillfälle att offra en gåva till någon lämplig asagud."Blotet" under vikingatid var ofta både blodigt och våldsamt. Levande offer såsom grisar, får och getter var vanligt, t o m människor kunde offras för att blidka gudarna.Vi Halfdaner, kommer dock ej att vara fullt så blodtörstiga utan föreslår att den som vill offra något tar med t ex vete, korn, frukt, nötter, fisk, kött och öl eller något annat som skulle behaga gudarna.

1997 När skånska Fredshög blev en helig plats TV filmningar tar farten – vikingatiden är i ropet Agaton TV tillsammans med Bo G Eriksson håller på med en faktarik och spännande dokumentärfilm om vikingatiden, "Vikingasagan". När filmen är färdig kommer den att visas runt om i världen. Som alltid när Agaton TV är med kännetecknas arbetet av noggrannhet och krav på fakta innan kameran startar.
Man valde att få hjälp från Fotevikens Museum med några av de viktigare scenerna, stormningen av klostret vid Lindisfarne 793, invasionsflottan under segel till sjöss och begravningen av en vikingahövding vid Volgas strand. Eftersom sju vikingaskepp kommit till marknadsveckan och dessutom en mängd vikingafighters från England och Norden, kunde man få praktfulla scener.

Vikingar stormar fram på skånska sydkusten, förlåt engelska ostkusten! En kväll skulle så det historiska anfallet på klostret göras. Lindisfarne, eller "Den heliga ön", var ett munkkloster på Englands östkust och det var här nordiska vikingar för första gången på allvar gjorde sin entré inför Europas då mera s.k. civiliserade värld. I den samtida Anglo-Saxon Chronicle läser vi: "793. I detta år visade sig förfärliga järtecken över Northumberland, vilka högeligen skrämde upp befolkningen: det förekom sällsamma ljungeldar, och eldsprutande drakar sågs fara genom luften. En svår svält följde tätt efter dessa tecken, och litet senare samma år, den 8 juni, förstörde hedningarnas härjningar bedrövligen Guds kyrka på Lindisfarne med plundring och dråp."Simeon av Durham skrev på 1100-talet om händelsen: "Och de kom till kyrkan på Lindisfarne och lade allting öde med ohygglig plundring, trampade ned de heliga platserna med besudlade fötter, grävde upp altarna och bemäktigade sig den heliga kyrkans skatter. De dödade några av bröderna; några tog de med som fångar; många drev de bort nakna i det de överöste dem med smädelser, och några dränkte de i havet."
Visst vet vi att man i Skåne kan hitta miljöer från hela världen. Men visste ni att strandängarna vid Fredshög mellan Höllviken och Trelleborg är en kopia av Lindisfarne? Under ett förvånat beskådande av mängder med får, stormade den väldiga vikingaflocken fram från havet. Som åskådare blev man lite orolig för hur det skulle gå för de tre stackars munkar, till vardags arbetande vid Fotevikens Museum, som väntade i buskarna på att låta sig gripas och dras ned till skeppen. Denna lite kalla kväll på ängarna invid Östersjön blev historien mycket påtaglig. Man förstod nu hur hemskt det säkert har varit den där sommardagen den 4 juni 793.

Museichef Björn M Jakobsen fick spela död vikingahövding, en mycket färgstark roll. Från det engelsk-skånska Lindisfarne förflyttade sig filmteamet efter några dagar till det rysk-skånska Volga. Löddeå visade sig uppvisa förträffliga likheter med denna ryska flod. Här inspelades de berömda scenerna när en död nordisk vikingahövding blev bränd i sitt skepp, berättat av en arabisk köpman som var ögonvittne till händelsen. Tänk! När kanotklubben i Löddeköpinge paddlade förbi inspelningsplatsen, var det som om man för ett kort ögonblick tyckte att de talade ryska!
1997 Runsten rest
Exakt klockan 14.00 lördagen den 14 juni 1997 fick Skåne en ny vikingarunsten. Den är ett värdigt, men sentida stenminne som nu sällar sig till de drygt hundratalet "riktiga" runstenar som redan finns i Skåne. Självklart kan stenen i nuläget inte jämföras med de runstenar som idag har ca tusen år på nacken. Men om tusen år står den kanske kvar och minner om den historiska händelse som var anledning till att den höggs med mäktiga runor.

 

Björn, Göran, Stellan och Erik innan resningen av runstenen... Erik Röde heter runristaren. Det man kanske undrar över är om det inte är vanskligt att resa en sådan här sten utan årtal och med texten i gammal ordföljd? Finns det ingen risk för sammanblandning med originalstenar i framtiden? Erik Röde skrattar med hela ansiktet och det lilla pipskägget vippar. Sedan sätter han in sin långskaftade pipa i munnen, och säger på sitt lugna och säkra sätt: -"Nej! Även om jag försöker använda varje del av det vikingatida formspråket har jag min speciella stil - på samma sätt som alla dåtida runristare hade. För säkerhet skull har jag ett avtal med danska Nationalmuseet så att de till sitt arkiv får en dokumentation av alla runstenar jag gör."Erik Röde hade hela sin familj med under vikingaveckan. Bredvid runstenen stod hans stora vikingatält och här firades familjeliv. Det hela gav en äkta bild av livet för tusen år sedan. Normalt ser man ju på museer bara rekonstruerade miljöer med vikingainteriörer där t.ex. en skinnklädd vagga med en docka kan ses hänga. Vaggan hängde också i Eriks tält men utan docka. Istället var den ockuperad av en ung familjerepresentant. Här var det inte skådespel eller teater. Detta är ett sätt att leva som kanske är väldigt främmande för de flesta moderna människor. Runstenen invigdes högtidligt av kommunfullmäktiges ordförande Göran Holm med hjälp av Stellan Karlsson från Falsterbonäsets mu-seiförening och Björn Jakobsen från Fotevikens Museum. Dessa tre herrar lade en gång grunden för stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum och nu sken de av stolthet.

Göran Holm poängterade i sitt invigningstal inför de talrika åhörarna att Fotevikens Museum var en stor tillgång för kommunens inne- vånare och att man på kort tid hade åstadkommit en kulturinsats som redan började ge genklang i hela regionen. De tre herrarna tömde sedan gemensamt ett krus mjöd över stenen.
Vad står det då på denna ristade - eller egentligen "huggna" - runsten?
"GÖRAN, STELLAN OCH BJÖRN SATTE STEN DÄR MÅNGA  DRENGAR DOG. PUGNA  FORENSIS LEVER ÅTER. ERIK DEN RÖDE RISTADE."
- "Men jag har en speciell besvärjelse på slutet", ler Erik knipslugt. "Där står Alu, Alu, Alu. På fornnordiska betyder detta att man åkallar öl tre gånger!"

Fotnot: Texten åsyftar slaget vid Foteviken 1134 där många stormän dog. Kungens storman kallades förr för "dreng". "Pugna Forensis" är ett citat av den latinska originalberättelsen om slaget "vid marknadsplatsen".

Erik Röde under huggaretagen. Pipa och tobak hade dock inte vikingarna men i övrigt var arbetet mycket tidstroget och resultatet förbluffande vackert.

1997 Seminarie gav ny teori om Fotevikslaget (Ur tidskriften Marinerat 1997)

1997 Vikingaveckan avslutades på måndagen 16 juni med ett vetenskapsseminarie om skepp och skeppsbyggnadsteknik samt om 1000-1100-talen med slaget vid Foteviken 1134 som bakgrund. Ett antal av Nordens skickliga forskare och sakkunniga hade ställt upp. Niels Lund från Köpenhamn höll ett föredrag om de militära aspekterna kring slaget 1134. Här lanserade han faktiskt en helt ny teori om bakgrunden till den blodiga sammanstötningen
Niels Lund frågade sig varför det varit så viktigt för historieskrivaren Saxo att speciellt betona att slaget stod vid pingsten. Saxo, som skrev sin historia i slutet av 1100-talet - alltså inte speciellt långt efter det att händelsen ägt rum - framhåller nästan på ett överdrivet sätt just pingsten som tidpunkt för händelsen. Jämför man med hans övriga Danmarksbeskrivning är han minsann inte speciellt precis i sina tidsangivelser. Varför då så noggrann när det gällde slaget 1134? Kunde just pingsten ha varit avgörande för att händelsen ägde rum?
Under tidig medeltid var det kungen som kallade ut ledungsflottan, dvs krigsflottan. Från varje del av det danska riket var man tvingad att ställa upp med skepp och manskap när kungen kallade och rikets värn påkallade krigsinsats. Det var en stor flotta som den danske kungen på detta sätt kunde uppbringa. Kanske uppgick den till 2-300 stora krigsskepp. Men förutom att samlas när krig hotade var det säkert behövligt att man kontinuerligt möttes varje eller vartannat år för att hålla stormannarådslag och mönstring av stridskrafterna. Och, här kommer Niels Lunds teori, pingsttid kan ha varit lämplig tid för sådana återkommande möten.
Var slaget vid Foteviken verkligen ett regelrätt invasionsförsök av kung Niels och hans son Magnus eller överrumplade motståndaren Erik de två när han utlovat att man skulle hålla ett fredligt ledungsmöte stormän emellan? Kan det ha varit så att kung Niels kommit till Foteviken med stor härmakt men med avsikten att försöka hitta en fredlig lösning på stridigheterna mellan honom, den lundensiska kyrkan och tronpretendenten Erik? Genom att Erik med bl.a. sitt rytteri överrumplade de intet ont anande på stranden var katastrofen ett faktum. Man var helt enkelt inte förberedd på strid.
Denna teori skulle också kunna ge förklaring på varför det var så många biskopar med i kung Niels följe. Förhandlingarna under ett eventuellt förlikningsmöte skulle ju i hög grad handla om hur den danska kyrkan skulle ställa sig till den tyska kejsarens krav på att Bremen - Hamburg åter skulle bli ärkestift över hela Norden.
Inte mindre än fem biskopar stupade på stranden, däribland Henrik, landsflyktig biskop från Sigtuna. I den allmänna röran var det lätt att hugga ner vem som helst. En av seminariedeltagarna konstaterade efter inlägget att: - "Vi borde kanske istället för slaget vid Foteviken kalla det för massakern vid Foteviken."

1997 Framtidens kultur
År 1997 fanns det möjligheter för officiella institutioner och museer i Sverige att söka pengar från den statliga Stiftelsen Framtidens Kultur. Från denna fond erhöll stiftelsen medel för ett tvåårigt projekt. Tillsammans med representanter från Landsarkivet i Lund utarbetades ett digitalt hjälpmedel i konsten att läsa äldre handskrifter.

1997 -1998  Verksamheten fortskrider De vikingatida miljöerna utvecklas, allt fler besökande, Skolklasser, grupper blir allt fler. Plasthallar förfinas och börjar nyttjas för pedagogisk verksamhet, men också för grupper som vill ha guidad tur i miljöerna , prova på hantverk, pilbågeskytte ,  mm samt äta vikingamat, Grishals med rotfrukter och mjöd.  En lokal krögare tar hand om catering i de primitiva plasthallarna. Vi får fler bodar och stugor, Dessa nyttjas för övernattande skolgrupper och sedermera blir det till stugby .
Stiftelsen får in intäkter från skolverksamhet, besökande turist

1997 -1998  Verksamheten fortskrider
De vikingatida miljöerna utvecklas, allt fler besökande,Skolklasser, grupper blir allt fler.Plasthallar förfinas
och börjar nyttjas för pedagogisk verksamhet, men också för grupper som vill ha guidad tur i miljöerna ,
prova på hantverk, pilbågeskytte ,  mm samt äta vikingamat, Grishals med rotfrukter och mjöd. 
En lokal krögare tar hand om catering i de primitiva plasthallarna.
Vi får fler bodar och stugor, Dessa nyttjas för övernattande skolgrupper och sedermera blir det till stugby .
Stiftelsen får in intäkter från skolverksamhet, besökande turist

1997 Därtill har betydande summor ställts till FMC förfogande ca 800  000:- - för EU projekt och arbetsmarknads politiska åtgärder.Beträffande EU pengarna kom dessa in från EU via kommunen och därefter till Stiftelsen som genomförde ett av sina första EU projekt med kommunen som med part.

1998 feb  13 Stiftelsen Fotevikens Maritma centrum 8470000-6852
bildades Mellan Vellinge kommun, Falsterbo museum förening samt föreningen SVEG

Bilaga 1
Marinarkeologisk forskning var huvudtemat.
När vi insåg - att bedriva denna typ av verksamhet krävde mycket stora
ekonomiska insatser flyttade vi fokus till Maritim förmedling och startade
bygga upp Vikingastaden Foteviken i Höllviken
1998 Bildande av Driftsbolag Foteviken AB 556558-0298 år
Foteviken AB 1998 bildades som ett drift bolag , med stugby och
restaurangverksamhet mm som finansierings organisationer till den museala
verksamheten. Ägare Fotevikens Maritiam Centrum.

 

1998-07-03 Bildar dotterbolag till stiftelsen Foteviken AB  556558-0298
Stugor, fastigheter samt restaurangverksamhet. Allt med moms lade i bolaget

1998 bildades foteviken AB ,
 dotterbolag till stiftelsen för att som organisation ta hand om moderna fastigheter, material och momskostnader, konsulttjänster etc.
Verksamheten kunde nu indelas i museala verksamhet där den pedagogiska förmedlingen, hantverket, experimentella arkeologin var en, driften av de levande miljöerna men entré lokal var kopplad till Den museal verksamheten.,  Drift underhåll, projekt, administration, ekonomi,  sponsorverksamhet, stugverksamhet,   Arrangemangsverksamhet, var kopplad Foteviken AB, DE arbetslösa var integrerade i Stiftelsens verksamhet och integrerades i dagligt arbete i organisationerna i relation till bakgrund och kompetens med avsikt till nytänkande och utveckling som individ in i arbetslivet igen. Många goda exempel finns på detta.

1998 Koggarna Så nu är det åter igen beslut dax inte minst för mig själv. Nu handlar det inte bara om att driva Fotevikens Museum med marinarkeologin och vikingareservatet vidare, nu gäller det även ett nytt stort projekt . Att bygga koggar. I och med vi nu start upp Malmö kogg ett projekt där vi skall leda verksamheten med att bygga, rusta och informera om koggar i Samverkan med Malmö stad blir ett nytt beslut tagit för mig själv och personalen på museet. Vi är på god väg in en  spännande framtid inför 2000 talet som kommer kräva många spännande beslut för att genomför visionerna om att bygga ett museum inför 2000 talet och att medverka till den spännande satsningen på koggar i Malmö.

1998  utbetalades 142 000:- plus 58  000:- revisionskostnader totalt 200  000:-
1998 Björn utveckla
1998 var året som Malmö kommun in i bilden och berättade att man hade arbetslösa och medel men inga idéer. 
1998 KOGG projektet  bredda verksamheten för museet och de ideella verksamheterna  med medeltiden

1998-07-03 Bildar dotterbolag till stiftelsen Foteviken AB  556558-0298
Stugor, fastigheter samt restaurangverksamhet Allt med moms lade i bolaget 
Fotevikens Museum,  föreningen SVEG, Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum, vikingareservatet Foteviken AB Historiska skepp AB.
Hur skall den kunna förverkligas
 –
Ja först och främst måste vi väl vända åter till den period före stiftelsens skapande, den som var förutsättningarna att jag själv bland annat lag ner största möjliga tid i mer än tio år på att få det till stånd. En byggnation för museet och att Kommunen står för omkostnader kring öppethållande – precis som det var tänkt från början.
Med alla de möjligheter till sponsring, fondmedel, EU pengar kan vi så få igång en verksamhet som med alla besökarnas plånböcker kan klar det övriga.

 1998 Detaljplanen 
Under denna tid röjde vi hela soptippen och anlade vägar, vallen runt de historiska miljöerna och iordningställde ytorna vid reningsverket. Det var en stor grupp arbetslösa med i projektets olika delar och styrkan varierade mellan 60 och 135 personer. Människor med bred yrkeserfarenhet från media, marknadsföring till sälj, hantverk och bygg. Detta innebar även att all vetenskapligt och experimentellt arbete kunde dokumenteras på foto, film, skrift och teckningar samt på ritningar. Vi hade även egen arkitektavdelning så alla hus, byggnadskonstruktioner etc. med gällande bygglov hela tiden gjordes och lämnades in till kommunen.
Eftersom mycket var bodar, containers, moduler och en stor variation där placeringar och flyttningar av dessa ofta skedde de första åren så arkiverades dessa bygglov och ritningar i kommunen på en speciell hylla. Numera samhällsbyggnadschef i Ystad kommun gjorde sitt examensarbete hos oss 1996 och medverkad tillsamman medandra byggnadskonstruktörer med att ta fram alla bygglovspliktiga ritningarna. Hon tog även i samarbete med kommunen fram detaljplan för Lilla Hammar 49:1, dvs den mark som vi disponerar.

1998 – 2002  Koggprojekten fortsatte från

1998-2012. Detta har bidraget till direkta pengar med ca 15-20 miljoenr under åren 1998-2012. Det var också genom Fotevikens initiativ som de första EU projekten med en omslutning på 15 miljoner kronor hamnade hos kommunen vilket starkt bidraget till skapande att den eu delegation som mer åren utvecklats under Nils Arvid Andersson  och bidraget till många goda extramiljoner till kommunen. Bike the baltic bidra genom fotevikens forsorg som det senast inslaget 2000 med nästa 1,5 miljoner till kommen. 

SE bilaga med Eu projekt
Under det 30 år som verksamheten bedrivet fån enskilda personer intressen till förening, stiftelse och i samförstånd skapande av ett kommunalt offentligt museum i kommunen om dock på entreprenad  har idag Fotevikens Museum skapat   Anseendet runt om i världen är stort.  Som tursitisk besöksmål enastående och ett att kommuns verkliga dragplåster.
Som pedagogisk institution med tusentals skolungdomar som har fått sin historiska grund om om Vikinga/medeltid förstärkt genom besök på fotenvikens museum. Regionen, Malmö stad använd ofta oss som besöksmål för journalist och andra eminenta grupper för att visa Viknga konceptet.
Som plattform för olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har idag flera tusen personer haft foteviken som sin tillflykt och utveckling och avstamp allti från ett par månader till mer än 16 år. Flera med lönebidrag som på grunda av tidigare skador i arbetslivet har här kortare  med ett fåtal åt till längre fått en trygg tillvaro och kunna i ett icke så pressat tempo kunnat gå till arbetet daglingen. Sjukfrånvaron har i så gott som samtliga fall varit mycket låg jag så gott som obefintlig under alla dessa år

1999 jan 22 bildas FAB

 1999 stiftelsen tillsammans med Roskilde Bymuseum om ett Interreg projekt mellan två länder, Crossborder projekt. Målet med detta var att kartlägga och sammanställa en sökdatabas med händelser kring Öresund från vikingatid och medeltid. Projektet var tvåårigt.Av pengarna som vi trodde vi fått försvann mycket som givetvis skulle betalas men som inte kom organisationen tillgodo i form av verksamhetspengar.De 800  000:- fick man åter från EU efter att redovisat tid från stiftelsen. Detta var det första EU projektet mellan Roskilde museum och Fotevikens museum , där Kommunen agerade finansiär och låg ute med pengarna för museet räkning. Sedan fortsatte verksamheten utvecklas. 

1999 utbetalades 64  000:-  plus 36  000:- revisionskostnader samt 12000:- i resor för …. Totalt 100000:-
Nu innan vi bygger. Konkret handlar det om i dag att telefon, el/värme, sophantering, lokalförsäkring, lägg på Vellinge kommunens direkta budget och ett kulturstöd på 3-400 tusen om året. Att man genom otraditionella medel möjliggör skaran av OTA tjänster framöver Att två till tre beredskapstjänster till stå till Museets förfogande.

1999?? När??? En positiv lösning som kom var OTA Offentlig tillfälligt anställd. Ett tiotal personer 55+  kunde därav medverka och skapa en kontinutet. Alltifrån administration, ekonomi, sponsorer, gruppledare och hantverk. Denna grupp skulle medverka  5 – 10 år framåt i verksamheten Trots att Detta var Kommunen ibland största arbetsplats med mer än 100 personer så var medlen mycket små. Vissa medel fick organisationen från länsarbetsnämnden,. Medlen som inkom till kommunen för arbetslösa kom dock inte organisationen till handa. Genom över 800 sponsorer erhöll man dock material, utrusning  etc till verksamheten. En pionjär anda fanns där många utslagna och arbetslösa kunde finna en fristad och ladda batterierna för att se om man kunde finna ett annat yrke in i verkligheten igen. Att man medverka till att skapa en statlig pedagogiks tjänst 1999 via Kultur??? Med Chris Marshall i spetsen, i Dag har Trelleborg en heltidstjänst betald denna väg och då innefattar det även att man servar Vellinge kommun. Detta skulle innebära att Skolor, förskolar och  Äldrevården gratis skulle få tillgång till museets pedagogiska verksamhet.

1999 mars-09 Höllviken Nybygge 
tt intresset från kommunen kvarstår att bygga museet och att man satsar enligt urspungsideerna.Ett nytt år med fortsatta spännande aktiviteter. Som vanligt kommer vi att i sommar försöka lokalisera fler vrak och besiktiga de som vi redan funnit. 

1999 Helgkurser i sommar som man kan anmäla sig till
29-30 maj    Kurs i smide med Bent     390:-/person 5-6 juni        Kurs i tovning med Agneta Isaksson         340:-/” 19-20 juni    Kurs i matlagning med Bo Albrechsson     375:-/” 3-4 juli         Kurs i keramik med Leif Nilsson               350:-/” 3-4 juli         Kurs i bronsgjutnings med Ken Ravn        395:-/” 19-20 juni    Vikingaskeppssegling         200:-/” 30 juni-1juli Kurs i glaspärletillverkning  med Palle Dybdahl      250:-/” 1 7-18 juli    Kurs i träsnide med Povilas     325:-/”  24-25 juli    Kurs i korgflätning med Staffan Låke       395:-/” 31-1 aug      Kurs i smide med Paul Riis   395:-/” 7-8 aug      Kurs i vävning med Karin Albrechtsson    395:-/” 

1999 Genom stiftelsens internationella kontakter blev stiftelsen inbjuda till ett Interreg III B projekt för Nordsjöområdet. North Sea Viking legacy.  Stiftelsen medverkade i hela projektet som observatörer.

1999 EU projekt – nästa fasen i den finasiella delen av foteviken
Beträffande EU pengarna kom dessa in från EU via kommunen och därefter till Stiftelsen som genomförde ett av sina första EU projekt med kommunen som med part.

1999 Genom stiftelsens internationella kontakter blev stiftelsen inbjuda till ett Interreg III B projekt för Nordsjöområdet. North Sea Viking legacy.  Stiftelsen medverkade i hela projektet som observatörer. Projektet pågick under 1999 till 2002 och hade till syfte att identifiera vikingatida lämningar och synliggöra dessa. Olika metoder för information med skyltning i naturen var en viktig del i förmedlingskonceptet. Till detta hörde också uppläggning av stigar i naturen där det kulturhistoriska landskapet visualiserades.
Under det 30 år som verksamheten bedrivet fån enskilda personer intressen till förening, stiftelse och i samförstånd skapande av ett kommunalt offentilgt museum i kommunen om dock på entreprenad  har idag Fotevikens Museum skapat   Anseendet runt om i världen är stort.  Som tursitisk besöksmål enastående och ett att kommuns verkliga dragplåster.
Som pedagogisk institution med tusentals skolungdomar som har fått sin historiska grund om om Vikinga/medeltid förstärkt genom besök på fotenvikens museum. Regionen, Malmö stad använd ofta oss som besöksmål för journalist och andra eminenta grupper för att visa Vikinga konceptet.
Som plattform för olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har idag flera tusen personer haft foteviken som sin tillflykt och utveckling och avstamp allti från ett par månader till mer än 16 år. Flera med lönebidrag som på grunda av tidigare skador i arbetslivet har här kortare  med ett fåtal åt till längre fått en trygg tillvaro och kunna i ett icke så pressat tempo kunnat gå till arbetet daglingen. Sjukfrånvaron har i så gott som samtliga fall varit mycket låg jag så gott som obefintlig under alla dessa år
Euprojekt blev en annan fjäder i hatten som vi kom att jobba med under mer är ett decennium.

1999? bildas Historiska skepp Ab

1999 till 2002 Projektet pågick under dessa år  och hade till syfte att identifiera vikingatida lämningar och synliggöra dessa. Olika metoder för information med skyltning i naturen var en viktig del i förmedlingskonceptet. Till detta hörde också uppläggning av stigar i naturen där det kulturhistoriska landskapet visualiserades.

1999 och 2003 var en stor grupp inom stiftelsen engagerad i reserach, forskning och rekonstruktionsarbete för att i experimentellt och vetenskapligt syfte återskapa en fullskalekopia av den marinarkeologiska fyndet av det till året 1390 daterade koggvraket som stiftelsen påträffat utanför Skanör, den s.k. ”Skanörskoggen”  

1999 -2003 Museet, stiftelsen, etc Mellan 1999 och 2003 var en stor grupp inom stiftelsen engagerad i reserach, forskning och rekonstruktionsarbete för att i experimentellt och vetenskapligt syfte återskapa en fullskalekopia av den marinarkeologiska fyndet av det till året 1390 daterade koggvraket som stiftelsen påträffat utanför Skanör, den s.k. ”Skanörskoggen Vi presenterade då en ide om att bygga ett antal medeltida koggar som vi var intresserad av att få byggt, testat vetenskapligt. 3 grupper startades. Varvet i Malmö med ett 20 tal deltagare som skulle under vår ledning (vilket innebar att vi kunde anställa arbetslösa och i stiftelsen  arkeologer och byggledning  från Vellinge kommun, 
 Data och informationsteknikgrupp som skulle dokumentera i bild, text, video, hemsida projektet och under ledning lära sig tekniker, programvaror etc. ett 10 -15 tal personer engagerades här och vi kunde anställa ett par personer som handledare till detta. Den tredje gruppen var historiskt hantverk, med syfte att kunna tillverkar material, kläder , utrustning möbler etc vikingatid och medeltid till miljöer och skepp. Detta utgjorde en stor grupp om ca 20-30 deltagare. Vi kunde här återigen anställa hantverkare som var kopplade i arbetslösprojekt till stiftelsen.  Experter från hela norden togs in och en fantastiks kunskap samlades upp gjordes och dokumenterades för framtida bruk.

 

2003-08-30 Bildar Historiska skepp AB 556648-1791  dotterbolag till Foteviken Ab.  

Genom ett Arbetsmarknadspolitisk projekt där Malmö stad ville ha hjälp
bildades Historiska skepp AB – ett dotterbolag till Foteviken AB, Detta för att
bygga tvåmedeltida Koggskepp med verksamhet i Malmö , detta som
sysselsättning för Arbetslösa.
Förutom koggskeppen så byggdes Koggmuseum och upplevelse plats vid gamla
svävarterminalen . Detta på uppdrag av Malmö stad. Projekt varade i 10 år .
Verksamheten bedrevs tills att Malmö stad lade ner projektet.

2003 ansökte stiftelsen och museet om medel från Framtidens Kultur och erhöll sådana för en omfattande inventering av hela Sveriges bestånd av mera framträdande vikingatida fornlämningar: ”Det Svenska Kulturlandskapet”. Detta omfattande arbete resulterade bl.a. i databasen Vikingarnas landskap, fritt och tillgänglig för alla på nätet.  Se http://www.fotevikensmuseum.se/sweden/vik1.htm
2003 Godkändes ett projekt ,  Destination Viking Saga land, initierat av Fotevikens museum med projektmedel från bl.a. Region Skåne och i samverkan med Rogaland Fylkeskommuns kultursektor i Norge. Projektet innebar nätverksuppbyggande runt omkring i Skandinavien och det lade grunden till ett Interreg III B projekt för Norra periferin . Här ingick Nordnorge, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna, Shetland  samt New Foundland. Representanter från Fotevikens Museum samt Rogalands Fylkes kommun agerade konsulter och vetenskapliga garanter. Projektet innefattade studier av kulturlandskapet och integrering av vikingatida lämningar i ett övergripande förmedlingskoncept.  Studier av äldre sagor och sägner var också en huvudpunkt. Island blev därför leadpartner och ministeriet på Island var direkt involverat.
http://www.northernperiphery.net/managers/Library%5CProject%20Publicatio...

Parallellt med detta projekt blev stiftelsen och Vellinge kommun involverade i ett stort Nordsjöprojekt inom Interreg III B, Nave nortrail. Stiftelsens del blev att man här kunde rekonstruera ett utsikttorn, baserat på forskning kring vikingatida försvarstorn.
http://www.northseatrail.org/index.php/se/

2003-08-30
 Historiska skepp AB 556648-1791 bildades , ett   dotterbolag till Foteviken Ab   Detta för att driva  koggmuseet i Malmö Uppdraget från malmö stad – köpte in utrustning maskiner, museal inredning mm

2003 Då skeppen nästan var klara. fick genom upphandling Stiftelsen bolag , till foteviken AB dotterbolag Historiska skepp uppdraget att bygga upp en pedagogisk och museal verksamhet kring skeppen i Malmö.  Historiska skepp bildades för att Malmö stad ville ha en transparant insyn i verksamheten. Här kunde ett 10tal personer erbjudas anställning och ingå i den totala museial verksamheten i foteviken och Malmö.

2004 ingick stiftelsen som konsulter i Öresundsprojektet ”Pileland – kultur och natur”. http://www.pilelandet.com/index_2.html
projektet ledes av Vellinge Kommun
 2004 - 2009 svarade stiftelsen och Fotevikens Museum för att utveckla och rusta de två koggarna som man byggt i Malmö för segling. Samtidigt byggde man upp Koggmuseet i Malmö med både traditionella utställningar och med levande miljöer. Arbetet med förmedling och förmedlingsmetoder ingick också.
För att dra lärdom av de EU-projekt som stiftelsen varit initierade i skapades projektet ”KNOT” (Kultur Natur och Turism).  Här var målet bland annat att finna bra lösningar med den digitaliserade karta vilket gjorde att man på Internet skulle kunna söka kunskap och även finna intressanta platser man kunde besöka. Erfarenhetsutbyte ingick i hög grad i projektet. Alla partnerna hade nämligen tidigare varit lead partner i egna projekt. LeadPartner Vellinge kommun och Rogalands fylkeskommun var projektledare.

 2004- 2008 har Fotevikens Museum och stiftelsen svarat för de vetenskapliga studierna och forskningen som utgjort underlaget i att i digital form återuppbygga Malmös bebyggelse år 1692. Fotevikens Museum var dessutom initiativtagare till hela projektet, det största vetenskapliga historieprojektet i digital form i Sverige.
http://www.malmo1692.se/Sv/index.htm

2006- 2007 Inom ramen för Växtkraft mål 3 under åren gjorde stiftelsen en intern studie för att studera de egna leden kunskaper i arkeologi och historia samt i kunskapen att hantera datorn för såväl sammanställning som förmedling, här ingick kunskap studier av allt från officepaket, web mm. Region Skåne anlitade stiftelsen som konsulter 2006 i samband med ett projekt med Baltic + + vilket hade som huvudtema kulturhistoria över nationsgränser.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/97861

 

2006 Moderaterna i valhall

2007 april -10 Arendeavtal 2
Från första arrende avtalet med Göran Holm skrevs så ett nytt avtal med en ny
tids period 7 år med start med Lars Ingvar Ljungman

2007 – 2010 initierade stiftelsen ett större nätverk i Europa och erhöll medel för att utveckla och beskriva modellen för s.k. ”Arkeologiska Friluftsmuseet” som ett led i ICOM:s (Internationell Council of Museums) museala konceptutveckling. Detta ingick i Kultur 2000 programmet och projektet gick under namnet ”LiveARCH”.
http://www.exarc.net/eu_projects/livearch.html 

2008 -2010 Stiftelsen är engagerde i ett omfattande projekt inom South Baltic Interreg IV C. Detta har till uppgift att öppna upp Skåne, Bornholm och norra Polen som ett cykelområde där man med cykelns hjälp ska kunna finna fram till vårt gemensamma kulturlandskap och deras fornminnen.
www.bikethebaltic.com  sedan  blev det Valhall med 46 d torshall  och 46 c fejas sal.
2009 Men allt har sin ende
För fyra år sedan kund Björn konstatera att om fyra år stod pensionen för dörren för honom och inom ramen för tre ytterliggare år 4 till i staben. Det var mer än 50 % av personalstyrkan nu in i 2010 talet förutom ett gäng i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Planerar att tydliggöra  museet med Vikingstad som en del och överiga lokaler och aktiviteter med aktörer som en annan.
Foteviken Museum på ena sidan och Fotevikens kulturcenter på andra sidan.
Samtidigt som entrebyggnad med kafe byggdes till med utställningshall tömdes halva administrationslokaler och ny aktör trädde in med Höllvikens konsthall.   Tidigare arrangemangs lokalerna med kök och det hela blev Cateringkök och arrenderades ut, Arrangemanslokalen Valhall blev förening Vellinge bygdegård.  Stugorna togs över av OX” som i avtalet även svarade för uthyrning och förvaltning av alla moderna fastigheter. Föreningen SVEG hade sina lokaler och den experimentella förening SEA group tog över Ettan – huset med verkstad och samlingslokaler.
Slutligen hade även tillbygganden vid entrehuset blivit klar och museipersonal kunde flytta upp dit. Gnom bildande av Skånes hantverksinstitut blev gamla verkstäder men snickeri , smedja, etc kopplade till den gamla andminstrationen som gjordes om till lokale för hantverk inomhus som vävning, keramik, sömna etc. I dessa lokaler kopplades även in projektet Annorlunda med knytning till musikskolan mnumera kulturskola omch lls verksamhet under ledning av Frösunda lss.
Beträffande EU pengarna kom dessa in från EU via kommunen och därefter till Stiftelsen som genomförde ett av sina första EU projekt med kommunen som med part.

2010-2012 Hands on  ett leaderprojekt med koping till levandegörande av hantverk 

2010 till 2012 deltar stiftelsen i projektet AMAPROF vilket ingår i programmet Interreg IV. Projektet är ett crossborder projektet och har till syfte  att stärka utveckling av samverkan mellan två muser med tillhörande erfarenhetsutbyte. Museets egen anställda, professionella personal samverkar här med volontärer. www.amaprof.se

2011 -2012  Nätverk söderslättsmuseer med avsikt att samköra  Museern på söderslätt med gemensam marknadsföring och porttal. 

2011 -2012  Intheater engagerad i ett omfattande projekt inom South Baltic med inriktning på kuturteater i Polen och litauern

2012 -2014  Intheater engagerad i ett omfattande projekt inom South Baltic med inriktning på kuturturism med musik, festival och handcraft i Polen och litauern

...