Vikingatidens och medeltidens musik

Drømde mik en drøm

En bakgrund till musiklivet på Foteviken under vikingatid och medeltid
Av Katarina Gustafsson-Dock

Bakgrund

Denna skrift har fått namnet efter den äldsta profana nedtecknade visan i Norden - "Drömde mik en dröm", ur Skånelagen från tidig medeltid. Eftersom musik skapas för stunden och alltså inte går att hitta i jorden, vet vi inte hur denna lät under vikingatid och medeltid. Vi kan bara hitta medlen för musikskapandet, d.v.s instrumentfragment och i bästa fall enstaka notskrifter. Musikens toner har sedan länge klingat ut (och övergått i andra energiformer).

Målet med detta arbete är att försöka skildra den musik som kan ha förekommit på Foteviken under vikingatid och medeltid. Vetskapen om att länderna i Norden i stort sett hade gemensam musikutveckling kan göra att vi behöver resa till våra grannländer för att få ytterligare forskningsmateriel. Jag vill försöka sätta in Foteviken i ett musikhistoriskt sammanhang med bakgrund av de strömningar och händelser som ägde rum under vikingatid och medeltid. Vikingarna var ju ett berest folk och hade säkert med sig många influenser i bagaget hem från sina resor. Vilka dessa var kan vi dock bara gissa oss till.

Påminnas bör om att Foteviken under vikingatid och medeltid var en del av Danmark, varför man skulle kunna styra sökandet till de danska vikingarnas resor och deras kulturutbyten för att skaffa ytterligare kunskaper om vilken musik som utövats.

Man kan göra musikaliska tolkningar med hjälp av arkeologiska fynd, runristningar, lästa texter, i sin tur tolkade bilder, studier av äldre folkliga sång- och instrumenttraditioner och mycket annat. Det är fritt för var och en att göra sina egna rekonstruktioner. Dock är det viktigt att dessa alster betecknas som just rekonstruktioner och inte "autentisk" musik.

Alltför många rekonstruktioner saknar tyvärr tidsanknytning. Exempel på detta är "vikingamusik på bronsålderslur", som finns att höra på Internet. Tyvärr låg under vikingatiden bronsålderslurarna sedan länge väl begravda i jorden och de grävdes inte upp förrän långt senare! Ett annat exempel är bruket av medeltidsballader - i stort sett samtliga melodier till medeltidsballaderna är nedtecknade under 1700- och 1800-talen och har med stor sannolikhet genomgått en del förändringar på vägen. Men, i brist på material (stor sådan) kan de vara nog så värdefulla!

Använd menyn för att läsa vidare. ►