Knösenvraket

Ett stycke norr om skånska Skanörs udde, i ett område kallat Knösen, påträffades för första gången 1982 lämningarna efter ett skepp som efter undersökning och dokumentation visade sig vara från mitten av 1100-tal. Vid ett flertal tillfällen under den kommande tioårsperioden gjordes undersökningar som efter hand gav mer och mer information. Vid den avslutande grävningen 1992 hade man frilagt och dokumentarat i det närmaste hela vraket. Vraklämningens längd är 17 m och bredden är ca 4 m. Trots att endast vrakets bottenparti är bevarat kunde förvånansvärt många och ömtåliga fynd göras.

Till de mest omfattande fynden, förutom skeppskonstruktionen i sig själv, räknas bl a en sköld, fler olika och välbevarade tågverk (rep eller tross för ankare och rigg), keramik, stora ansamlingar av matrester och "skräp" (vilket är lite av en arkeologs dröm att undersöka). Konstruktionsmässigt är skeppet byggt på vikingatida vis med klinklagt skrov (varje bordplankas underkant lagd utanpå den undre plankans överkant), vilket hålls samman med järnnitar, nitbrickor och trädymlade spant (dymling = träbult). Fynden ombord, skepps-konstruktionen samt en dendrokronlogisk datering (dendro = trä) gjorde att man kunde ge lämningen den slutliga dateringen till 1148. En modell i skala 1:10 har byggts av skeppet och framtida planer är att tillverka en kopia i full skala.