Stadgar

Stadgar för föreningen SVEG – Scandinavian Viking Explorer Group

§1 Föreningens uppgift
Scandinavian Viking Explorer Group – förkortat SVEG – är en ideell förening med syfte att studera, dokumentera samt förmedla vår historia med särskild inriktning på vikingatid och medeltid.

Målsättning
Föreningen vill, i mån av möjligheter, bistå och stödja forskning och olika projekt samt bevarandet av fornlämningar. En målsättning är att förmedla kunskap om och sprida intresse för vår historia med inriktning på människans levnadsvillkor, kultur och teknik. Föreningen skall medverka till att informationen når allmänheten i form av utställningar, dokumentationer, föredrag, film etc.

Bemyndigande
Som förening är vi inte bemyndigade att självständigt göra utgrävningar och undersökningar. Vi samarbetar därför med institutioner som har tillstånd av antikvariska myndigheter att genomföra arkeologiskt fältarbete.

§2 Föreningen består av enskilda årsbetalande medlemmar, medlemsfamiljer och hedersmedlemmar.
Till hedersmedlemmar kan personer och företag, som på ett utomordentligt sett gynnat föreningens verksamhet, utses av årsmötet på styrelsens förslag.

§3 Medlemmar som ej inbetalar medlemsavgift efter skriftlig påminnelse utesluts ur föreningen.

§4 Årsmöte skall hållas senast under mars månad för upplupet räkenskapsår.

§5 Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse bestående av en ordförande jämte fem ordinarie ledamöter. Styrelsens ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter väljes inom föreningen vid ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser inom sig två vice ordföranden och tillsätter inom sig en sekreterare och en kassaförvaltare.
Ansvariga för föreningens arbetsgrupper skall ingå som suppleanter i styrelsen.

§6 Föreningen utser en revisor jämte en suppleant.

§7 Ordföranden, Vice ordförande, Sekreterare och kassaförvaltaren väljes för en mandatperiod av två år. Övriga styrelsemedlemmar med suppleanter och den av föreningen utsedda revisorn med suppleant väljes för en mandatperiod av ett år.

§8 Styrelsen åligger att omsorgsfullt ansvara för föreningens verksamhet och inventarier samt föreningens medel och räkenskaper.
Att uppgöra styrelse- och förvaltningsberättelse och räkenskaper för det gångna arbetsåret samt att förelägga dessa för föreningens revisorer för godkännande senast tre veckor före årsmötet.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§9 Revisorerna åligger att vid årsmöte avlämna revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret.
I berättelsen skall ansvarsfrihet till eller avstyrkas.

§10 Sekreteraren åligger att föra styrelsens och föreningens protokoll.
Protokoll skall justeras av ordföranden vid nästkommande sammanträde.

§11 Kassaförvaltaren åligger att föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi, vilka ska sammanföras i ett bokslut för arbetsåret.
Kassaförvaltaren verkställer föreningens utbetalningar.

§12 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.
Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

§13 Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar före sammanträdet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
2. Val av sekreterare att föra årsmötesprotokollet.
3. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för det kommande räkenskapsåret.
9. Val av en revisorer samt suppleant.
10. Val av tre ledamöter i valberedningen inför kommande årsmöte jämte utseende av sammankallande.
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av föreningsmedlem minst fyra dagar före årsmötet.

§14 Beslut om föreningens upphörande är ej giltigt med mindre att beslut härom fattats av två på varandra följande föreningssammanträden som ordinarie årsmöte och extra föreningssammanträde.
Förslag på upphörande måste biträdas av minst 75 % av de röstande för att äga giltighet.
Vid föreningens upphörande tillfaller föreningens tillgångar i första hand stiftelse eller museum som finns i anslutning till Falsterbonäset och som bedriver verksamhet med samma målsättning som föreningen. I andra hand tillfaller föreningens tillgångar Malmö Sjöfartsmuseum.

§15 Föreningsmedlem äga ej andel eller annan rätt till föreningens tillgångar.
Fynd som görs i samband med föreningens verksamhet regleras av fornminneslagen. Alla lösfynd av historisk och förhistorisk karaktär, som inte lyder under fornminneslagen, ska tilldelas museum enligt styrelsens beslut. Andra fynd som görs i samband med föreningens aktiviteter tillfaller föreningen om inte styrelsen beslutar annat.
Föreningen äger full nyttjanderätt till allt foto- och videogrammaterial från föreningens verksamhet och kan fritt nyttja det i samband med information och marknadsföring, utan krav på ersättning från upphovsmannen. Föreningen eftersträvar att allt material används på ett vetenskapligt korrekt sätt.
Styrelsen äger rätt att förhandla med enskild, stiftelse eller företag om produktion av dokumentationsmaterial, filmproduktion etc.

§16 Föreningsmedlem har med inträde i föreningen erkänt dessa stadgar såsom rättsligt bindande.