Övriga vrak

Postvraket

Fartygsvraket, som undersöktes 1990, är kraftigt byggt i kravell av furu eller ek. Det ligger i nord-sydlig riktning och uppnår en längd av 30 meter. Dess högsta punkt befinner sig 1,4 meter under vattenytan. Postvraket, som ännu ej är åldersbestämt, har varit försett med motor. Bordsammansättningen och sammansättningen mellan bord och spant är av metall: kopparnitar i diameter 1,2-2,0 centimeter. Bordläggningsplankorna är mycket tjocka, cirka 4-5 centimeter. Vrakets tillstånd är dåligt - det är mycket sönderbrutet och därför svårt att överblicka.

Fredlundska

Sommaren 1990 inventerades detta fartygsvrak som är kravellbyggt med träskrov. Skeppet ligger i nordostlig riktning på 1-1,5 meters djup 20 meter från land. Det är 22,4 meter långt och 5 meter brett och har ingen slagsida. Garneringsplankor, spant samt delar av bordläggningen finns bevarade.

Stenvraket

Våren 1990 utförde SVEG en besiktning av vraket. Det rör sig om en båt av trä, som är lastad med sten. Den är 13-14 meter lång och 5-6 meter bred. Vraket, som ligger på 2 meters djup, är brutet och bordläggningen ligger delvis täckt av sten. Konstruktionsdetaljerna tyder på att det är ett äldre skepp. Kustbevakningen anmälde redan i början av 1989 till Länsstyrelsen i Malmö att detta vrak påträffats vid Ljunghusen längs stranden, 60-70 meter ut i vattnet. Länsantikvarien uppmanade (890312) Malmö Sjöfartsmuseum att genomföra en besiktning samt lämna en redogörelse till Riksantikvarieämbetet, Statens Sjöhistoriska Museum och Länsantikvarien. Eftersom vrakbesiktningsrapporten saknas i arkiven så verkar ingen besiktning ha genomförts.

Hedbergsvraket

Detta vrakfynd som ligger på cirka 2 meters djup undersöktes sommaren 1991. Det är en del av ett fartyg eller en båt med öppet träskrov. Vid observationen påföljande år hade en revel täckt vraket och endast två spant och en bordläggningsplanka stod upp ur sanden. Skeppet påträffades redan under 1940-talet, och enligt de uppgifter man då fick fram var skeppet klinkbyggt med en längd av cirka 10-15 meter. Både akter och förstäv var då bevarade.

Dansken

Hösten 1990 påträffades detta tidigare okända vrak, som ligger på 4 meters djup i närheten av det så kallade Knösenvraket. Vid undersökningen av vraket 1990 såg man en köl. Under nästkommande års undersökning hösten 1991 påträffades tegel och en skeppssida som delvis var övertäckt med sand, samt spant med tillhörande kravellbordläggning. Dendroprov har tagits från kölen.

KK1

Detta tidigare okända vrak inrapporterades av sportdykare till SVEG i juli 1993. Det ligger strax utanför Skanörs hamninlopp.

KK2

I juli 1993 meddelade sportdykare SVEG om detta tidigare okända vraks position.

Vrak 1

Sportdykare lämnade i juli 1993 uppgifter till SVEG om detta tidigare okända vrak. Det ligger cirka 1,1 nautiska mil norr om Skanörs hamn.

Vrak 2

Detta tidigare okända vrak inrapporterades av sportdykare till SVEG i juli 1993. Det ligger 0,5 nautiska mil norr om Skanörs hamn.

Draggen

I juli 1993 rapporterade SVEG indikationer av detta vrak vid norra delen av Skanörs naturistbad. Vraket ligger på 7 meters djup cirka 400 meter från land. Fyndet består av stående spant samt bordläggning vid sidan om. Den 10 augusti 1994 gjordes en kort inventering av vraket och då fann man att det är lämningar av ett något större handelsskepp, eventuellt av ek. Efter denna korta inventering var det svårt att bestämt tolka den kvarvarande delen av fartyget. Den kunde möjligen vara del från slaget uppåt cirka 1,5-2 meter. Bottenpartiet av farkosten skulle då vara helt under sanden och den andra sidan totalt borta. Inga stävar eller knän eller dylikt kunde observeras. Vraket är 19-20 meter långt, cirka 3,5-4 meter brett och ungefär 1,7-1,9 meter högt. Det har tunna bord, cirka 4-5 centimeter tjocka, som är maskätna.

Halörkoggen

Denna lämning är en del av ett fartyg eller en båt med träskrov. Vid en marinarkeologisk undersökning utförd av Malmö Sjöfartsmuseum 1990 inrapporterades fyndet av detta vrak, på 0,5 meters djup, strax utanför halörfiskarnas brygga.

NSH 1967

Vraket upptäcktes 1967. I juli 1970 lokaliserades vraket med decca. Det ligger på cirka 1 meters djup och 1 kilometer från land, utanför en sandrevel vilken tidvis är farbar. Det är lämningen av ett segelfartyg med träskrov som kan vara från 1600-talet. Vraket är 25 meter långt och 8 meter brett och dess höjd över bottnen ligger på 1,6 meter. Förstäven ligger i nord-sydlig riktning. Skeppet är tätspantat - 25x40 centimeter - ett 35-tal på styrbord och ett 25-tal på babord. Det rör sig eventuellt om en korvett eller dylikt. Man fann vid undersökningen dessutom en kanon som är cirka 3 meter lång och med en mynningsöppning om cirka 5 tum. Den väger ungefär 1,5 ton. Vidare fann man en sked och en smidd spik.

NSH 1971

Vraket upptäcktes 1971. Det är lämningen av ett segelfartyg med träskrov och ligger 240 meter från land på 4,5 meters djup. Den synliga delen av vraket utgörs av två stävar och två genom spantrader antydda skeppssidor. Spanten sticker upp cirka 50 centimeter ur sanden.

Svanrevet 2

Vraket påträffades 1990 på Svanrevet norr om Skanörs hamn. Enligt en rapport från Malmö Sjöfartsmuseum i februari 1990 rör det sig om en båt byggd i ek med nuvarande längd på cirka 5 meter och en bredd på cirka 1 meter. Lämningen har inga stävar och är kraftigt nedbrutet. Vraket är en del av en klinkbyggd båt med tränaglar. Vrakresterna omhändertogs av kommunens strandstädpatrull och flyttades till en soptipp, för att sedemera hamna på bärnstensmuseet.

LV 4

En kustuppsyningsman lämnade år 1971 in en upplysning om ett vrak på grunt vatten utanför Stenudden. Området undersöktes därefter av Statens Sjöhistoriska museum. Detta gav dock inget resultat.

LJ 1989

Denna vrakrest påträffades 1989. Vraket, som låg uppspolat på land, är en del av ett kravellbyggt fartyg med träskrov av ek. Längden var 6 meter och bredden 4,5 meter och förstäven låg i sydlig riktning. Vraket låg uppspolat på land i två år. Därefter sågades vrakresterna upp och transporterades bort av okända personer. Ingen polisanmälan har gjorts, vad vi erfarit. Vraket har videofilmats och fotograferats av SVEG, och P U Hörberg från Malmö Sjöfartsmuseum har gjort en skiss. Allt material, förutom videofilmen, finns hos P U Hörberg.

Måkläppen 1

Vraket, som upptäcktes 1971, ligger cirka 150 meter från land och 150 meter från Måkläppens norra spets. Enligt Sjöhistoriska Museets rapport från 1971 består vrakets synliga del av två stävar och två genom spanten antydda fartygssidor. Avståndet mellan stävarna är cirka 37 meter. Den södra fartygssidan sticker upp något mer ur sanden och är lite mer intakt än den norra. Bland annat sitter här ett stort antal vinklade järnstöd (däcksknän?) kvar i ursprungligt läge. Fartygssidan är tätt spantad och 47 centimeter tjock. Borden är 9 centimeter tjocka och 14-16 centimeter breda. Spantdimensionerna midskepps: grova spant 24x28, klena spant 8x12. Stävarna består av ek, och övriga skeppsdetaljer är tillverkade av furu. Mätningarna försvårades av att botten inne, i och utanför vraket var täckt av långt sjögräs. Inslaget av järn tyder på att det rör sig om ett 1800- eller 1900-tals vrak.

Måkläppen 2

1971 påträffades detta vrak som ligger i nord-sydlig riktning på 3-4 meters djup cirka 340 meter från land. Den synliga delen av vraket består av en 12,5 meter lång del av en skeppssida. De horisontellt liggande plankorna är förmodligen innergarnering och de lodrätt stående "spanten" avsågade däcksbalkar. Mellan de avsågade däcksbalkarna sitter vinklade järnstöd (däcksknän). Spant och däcksbalkar är troligen av ek, innergarnering av furu. Inslaget av järn tyder på att det rör sig om ett fartyg från 1800- eller 1900-talet.

Måkläppen 3

Detta vrak upptäcktes 1971 och ligger på 0,5 meters djup cirka 10 meter ifrån land. Den synliga delen av vraket inskränker sig till två spantrader i ek, med sex spant i varje rad. Spanten sticker upp mellan 10 och 20 centimeter ur sanden. Vraket är i så dåligt skick att det ej går att tids- och typbestämma.

Måkläppen 4

1971 fann man detta vrak som ligger på ett djup uppskattat till 3-4 meter. Den synliga delen av vraket utgörs av 2 spantrader och en stäv. Spantraderna har en längd av cirka 8 meter och avståndet mellan dem är cirka 3,5 meter. Vrakresterna är i dåligt skick och går ej att tids- och typbestämma.

Grov planka

Vrakresterna, som upptäcktes år 1971, begränsar sig till en grov planka från vraket, som ligger på 2-3 meters djup.

Stävspant

Vrakresten låg på land när den påträffades år 1971. Vraket är en del av ett fartyg eller en båt. Det är ett klinkbyggt träskrov, som består av ett stävspant av ek med trädymlingar. Det är typiskt för vikingatid/tidig medeltid. Spantet är nu bärgat och intaget till Malmö Sjöfartsmuseum för konservering.

Pråmen

Vraket upptäcktes 1990 och består av bottenpartiet av en större pråm. Järn ingår i konstruktionen. Tillverkningssätt och kvalitet på trä och metalldelar tyder på att pråmen med stor sannolikhet ej är äldre än från 1800-talet.

Ryssen

1982 upptäcktes vraket och sommaren 1992 undersöktes vrakresterna som förmodas vara ett örlogsfartyg från 1600-1700-talet. Det är kravellbyggt i ek och ligger på 6 meters djup utanför Skanör. Förstäven har en bredd på 43 centimeter och en tjocklek på 28 centimeter.

Falsterbohus 1

1990, efter en sydlig storm, påträffades vraket uppspolat på stranden söder om Falsterbohus ruin. Det är resterna av ett segelfartyg med träskrov som är klinkbyggt. Fartygets längd är 6 meter och bredden 1,5 meter. Lämningen är en del av en skeppssida tillverkad av furu. Den har kraftiga handbilade bordplankor på naturvuxna bottenstockar. Bordplankorna är fästade vid bottenstockarna med trädymlingar. Det finns spår efter klinknaglar på bordplankorna. Byggsättet är ålderdomligt och går tillbaka till vikingatid/medeltid. Trävirket är i god kondition. SVEG har tagit hand om vrakresterna.

Pirenvraket

Under våren 1994 undersöktes vrakresterna som ligger på 2,5-3 meters djup 150 meter från land i närheten av Skanörs norra pirarm. Träet är i mycket god kondition. Det kravellbyggda skeppet är 30 meter långt och 4 meter brett. Det är träspantat och har bredare spant i aktern än i mitten. Skeppet har dubbla bordläggningsplank. De två nedersta borden, som är synliga, går ända bak till akterstävens bakkant. Fören ligger avskiljd från det övriga skrovet och förpartiet har en rund form och ligger utbredd på sin plats. Trädymlingarna har en diameter på 4,5 centimeter. Akterpartiet är fullastat med sten. Skeppet har ett kraftigt kölsvin.