SVEG historia

 SÅ STARTADE DET

 

 

Föreningen SVEG blev en av hörnstenarna tillsammans med kommunen och Falsterbo museum när man så stadsfäste Fotevikens Museum som kommunalt museum och ansvarig remissinstans för marinarkeologi i kommunen. Med detta ansvarstagande växte verksamheten i den nya rollen som museum med förmedling av kulturhistoria, baserad på vetenskaplig forskning och experimentell arkeologi. Levandegörandet av kulturell improvisationsteater utvecklades och snart blev Fotevikens Museum en betydande turistattraktion i Vellinge kommun.

Vi hade uppnått statuskraven för att vara ett ”Arkeologisk friluftsmuseum” och i Sverige ingick vi nu bland friluftsmuseerna tillsammans med bland annat Kulturen i Lund och Skansen.

 1991 juni 29 Liontassen Lejontassen,

Många spännande minne, och resultat.  Synbart är också uppmuntran från omgivningen, med
1993 Vellinge kommuns kulturpris, Björn M Buttler Jakobsen
1993 Liontassen från Lions, Björn M Buttler Jakobsen
2008 Hederspris och eldskälspris från Svensk Kulturarv Björn M Buttler Jakobsen& Sven Rosborn
2008 Mottagare av Scandinavian Travel Awards pris till Fotevikens Museum, utdelat på de förenade nordiska ländernas ambassad i Berlin, 
2016 Museet utsågs av Lonely planet och  rankning av en av 500 platser man måste besöka innan man dör.
2018 finalist i xxxxxxx 
Alla fantastiska reportage, tidningsnoteringar och alla de filmbolag som använt Foteviken miljöer i filmer om Viking runt om i hela världen.

Här kommer så hela historien från dess begynnelse

Anledning till föreningen SVEG  och bildandet av fotevikens museum 

1981 För mer än 40 år sedan

Verksamheten, har sina rötter i fyndet av vikingaskeppen i Fotevikens
mynning 1981. Från denna händelse skapades den marinarkeologiska
föreningen SVEG på mitten av 80-talet. 

Flygarkeologi och fynden av de 5 vikingaskeppen i foteviken 1981 var starten

Föreningen SVEG gäng Samlades för att bygga flotte och rusta för sökning kring näset 


Man rustade flotte & båtar, man dök och sökte kring näset och Skåne

Scandinavian Viking Explorer Group  byggde upp under 1980-talet, och vars arbetet
utvecklades till att bli ett kulturellt pilotprojekt och en spjutspets inom den
sydsvenska marinarkeologin. Ordförande i föreningen var Björn M Jakobsen.

Man la upp strategier och utvecklade  sökning efter vrak och lämningar  i hav och på land 

Man dök &  undersökte "Knösenvraket"   under ett par säsonger,

 Man medverkad vid marinarkeologiska excursioner

Studiresor till Nationalmuseet i Danmark, resor, utställningar  och mycket mer

Föreningen SVEG bildades
 man skapade en bas vid Falsterbokanalen och letade mark för framtiden

 

1989
De fanns idéerna till ett maritimt museum och på uppdrag av kommunen
påbörjades letande efter lämplig mark .

Förening SVEG ideella verksamhet  startade & skapade plattformen
för det framtida museala verksamheten 

föreningen SVEG satsade på Museum på Falsterbohalvön

1993 föreningen SVEG som  initiativtagarna

 För 30 år sedan tog  Föreningen SVEG initiativet till bildandet
av  Fotevikens Museum som startade 1993 och formellt blev museum 1995.
Fotevikens Museum som också blev officiellt  institution  med kommunal Museum status.

1993 Driva  museet
Det blev en stiftelse som skulle driva den museala verksamheten

1993  bildades fotevikens museum 
 Museets organisationen var klar med initiativtagare Björn M Jakobsen som museichef.   

 

1995
Fann man marken och Vellinge kommun avsatte ett ca 70.000 kvadratmeter stort markområde vid Höllvikens nordöstra strand för museets verksamhet. Detta år  kom Björn M Jakobsen gammal  klasskamrat, Sven Rosborn med  som informations- och forskningschef på museet.
Andra viktiga nyckelpersoner var  Christer Westerdahl & Harry Alopeaus  

 1995 Historien om verksamheten
Föreningen SVEGs museum etablerades som kommunalt museum . Uppdraget var då att sätta fokus på Vellinge kommuns vikingatida och maritima historia längs kommunens långa kustlandskap och kustvatten.
Senare omdefinierades uppdraget till att gälla hela Skåne och ett vidare ämnesområde.

Föreningen SVEGS museum, Fotevikens Museum, blev med sin  vikingastad ett arkeologiskt
friluftsmuseum med experimentell arkeologi och levande historia som sin huvuduppgift.
Inom Europa går denna typ av museer under beteckningen "Archaeological Open Air Museum".

Deras status som officiella museer reglerades redan av den världsomspännande museiorganisationen ICOM 9 juli 1956:

«The title "Open-air-museum" cannot be denied to a museum of which the buildings, completely or partially,
as copies or true to scale reconstructions are rebuilt after original patterns, are properly furnished and open to the public.
" These concessions can be made only under the condition that: "the original buildings of the type portrayed are no longer
available and copies or reconstructions are made according to the strictest scientific methods.»

De tre stiftarorganisationerna:

Huvudområdena har varit :
Den vikingatida och medeltida historien med utgångspunkt från Skåne. Levandegöra och förmedla vårt kulturarv till en bred publik. 

 

 Förmedla vår kunskap på ett informativt och djuplodat sätt, inte minst via modern digital informationsteknik.

 

Under de första åren tillbringad verksamheterna vid Falsterbo kanalen där man byggt upp sin kamp

 

Föreningen SVEG flyttade  från kanalen bodar till lilla hammar 49:1 vid foteviken 

1995  När vi så  fick tillgång till marken 1995 juli månad och flyttade då verksamheten från kanalen där vi hade ställt upp bodar container etc. för föreningen SVEGs marinarkeologiska forskning samt driva det arbetsmarknadspolitiska projektet som föreningen bedrev med ca 70 personer 1993. och där byggdes så fotevikens museum upp

1996
Ett skeppsvarv och enkla grophus var början  till det arkeologiskt friluftsmuseum,  som  med tiden skulle utvecklas till uppförande av en vikingastaden, 

 

Våra bodar flyttades till den mark där idag vi har historisk verkstad. El och vatten fick vi låna från SYSAV. 3 längor med bodar ställdes upp.

 

Världens hittills enda försök att återskapa en vikingatida stad som är byggd med arkeologiska fynd som mall och historiskt källmaterial som grund.

En länga med kontor och bibliotek, en länga för forskning, dokumentation och förmedling och en länga för hantverk. Toaletterna var Bajamajor. och 

 

En stor plasthall som fördes upp vid bodarna där hantverk och experimentella arkeologiska projekt kunde genomföra under den kallar delen av året .

 Med  tiden kunde vi så  byggde vi vår administrationsbyggnad där vi skulle hålla till i många år

Den gamla soptippen och  Reningsverket med sitt fantastiska läge utmed havet och tillåtet att bygga havsnära var en fantastisk möjlighet för den framtida verksamheten

 

1996 Vallen byggs 
Snart skulle under ledning av numera avlidne Gösta kunde marken säkerställas, alla material  som i i efterhand  l tippats på maren  med grus, jord och flinttömningar på toppen av berget, användes för att skapa ett landskap samt den ringvall som idag innesluter vikingastaden.

 90 talet 
Under 90-talet, när det var stor arbetslöshet,  var många  mycket kunniga arbetslösa personer engagerade till att bygga upp verksamheten inkl  museet. När tiderna sedan ändrades till det positiva blev konsekvenserna man  tappade personer och medel.

Fotevikens etablering på marken Lilla Hammar 49:1 
Etablering sker på tomtmark. Fotevikens  bodar och moduler nyttjas. Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler (vandrarhem och stugor) etc.. Kök till samlingslokalen byggs på plats (uppvärmningskök i Bygdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal (Valhall), likaså administrationsbyggnaden.

Förstärkning till de frivilliga - arbetslösa specialister
Det var en stor grupp arbetslösa med i projektets olika delar och styrkan varierade mellan 60 och 135 personer.

 

Människor med bred yrkeserfarenhet från media, marknadsföring till sälj, hantverk och bygg.

 
Detta innebar även att all vetenskapligt och experimentellt arbete kunde dokumenteras på foto, film, skrift och teckningar samt på ritningar.

 
Vi hade även egen arkitektavdelning så alla hus, byggnadskonstruktioner etc. med gällande bygglov hela tiden gjordes och lämnades in till kommunen.

 

Eftersom mycket var bodar, containers, moduler och en stor variation där placeringar och flyttningar av dessa ofta skedde de första åren så arkiverades dessa bygglov och ritningar i kommunen på en speciell hylla.

Experimentell Arkeologi & Levandegörande
Efter 3 års planarbete fanns också en godkänd detaljplan över området. Här fick vi nu möjlighet att utveckla den experimentella arkeologin med mål att levandegöra den vikingatida historien. 

VIKINGARESERVATET Vikingastaden 
växt säker fram , hus för hus, miljö för miljö  vi kanten av havet i Foteviken 

 

Platsen blir allt mer spännande år för år  med nya hus som & miljöer som  bygg upp, och allt fler vikingar från hela världen  kommer till Foteviken & medverkar 

 
föreningen SVEG  växer 
allt fler frivilliga medverkar  på land och till havs,  modernt & historiskt

Studieresor Möten, föreläsningar och hantverksträffa gör gänget allt duktigare  och kompetenta

Jan Löfström minnesfond diplom är också en uppskattad bevis på finna personliga insatser

föreningen SVEG & Fotevikens Museum fortsatta marinarkeologisk forskning

1997 MIR 
Att bedriva egen forskning och ta del av andras forskningsresultat måste utgöra grundstommen i denna typ av verksamhet, att fysiskt levandegöra vårt kulturarv. Trots små medel bedrev SVEG ett tämligen stort arbete inom detta område. Projekt som "MIR -  marinarkeolgisk databas" med sammanställning och handbok med filmavsnitt för marinarkeologiska undersökningar var ett sådant projekt.

 

Man medverkade i skapade av Marinarkeologiska Rådet. Man sammanställde en handbok på mer än sexhundra sidor med tillhörande videoprogram i ämnet marinarkeologi vilken bl.a. användes i utbildningen på universitetsnivå.

föreningen Sveg och uppbyggande av Koggmuseet i Malmö för Malmö Stad

1998 Koggvarvet  som sedan blev Koggmuseet i Malmö på annan plats
Ett annat projekt, initierat av föreningen SVEGs styrgrupp, var Koggmuseet.  Här initierade vi  byggandet av två koggar efter medeltida förebilder utifrån samma nyskapande museiprincip.

 

Projektet, som blev förlagt till Malmö och leddes av museet och förenings Svegs frivilliga , blev Nordens största medeltida projekt under sex år 1998-2010 .   Här bildads så Malmöja, en medeltida hamndel med två koggar  

 

1999 Byalagets och Erik Emunens båtlag  bildande
Mycket kommer att handla om vikingatid och medeltid. Med seglingskurser och aktiviteter för alla medlemmar. 


  
2000 SVEGs byalag. 
Föreningen SVEGs byalag.  Detta bildades år 2000.  Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne. 

 

Föreningen SVEG skapade byalaget med regler för de frivilliga att använda de historiska miljöerna och medverka till förmedling av vikingatida hantverk  genom levandegörande. 

 1999 mars 20 första träffen och därefter fortsättes det hela sommaren, umgås, fika och hålla på med vikingatida aktiviteter och kurser. Givetvis även rustning av  vikingaskepp Erik Emune.  och segling rodd med många spännande aktiviteter hela sommaren . 

 

1999 12-20 juni seglingskurs  den danske skepparen Bo Jörgen Nielsen som tar oss ut på havet och lär ut sina kunskaper. 
Erik Emune en avgörande roll vid skymningen då ”Slaget vid Foteviken” äga rum. 
1999 juli 2-4 vikingamarknad t och givetvis  seglar Erik segla strandnära . 
Följ med till Turkiet och segla Heimlösa rus mot de ryska fjordarna. Planer finns också att med Gaia, en kopia av Gokstadfyndet segla till Borre i Norge efter marknaden på Foteviken   

 

2000 Skeppslag
Foteviken båtlag  utvecklades till Foteviken skeppslag  2000  seglade vikingaskepp och koggskepp. avdelningen finns kvar men vilade avdelningen för närvarande 

 

 

2000 EU projekt

År 2000 kan upplevas som ett genombrottsår när det gällde möjligheterna att finansiellt arbeta på att föra upp tankarna kring arkeologiska friluftsmuseer på ett internationellt plan. Med initiativ som oftast hade nordisk bakgrund skapades under detta och kommande år många olika EU-projekt i norra Europa, främst med koppling till vikingatid. ”Balder”, ”North Sea Viking Legacy”, ”Destination Viking Living History” och ”Destination Viking Sagaland” är några av dessa, se: www.destinationviking.com. Snart skapades också EU-projektet ”LiveARCH” tillsamman med övriga medlemsanläggningar i EXARC, se: www.livearch.eu. För att kunna etablera en internationell bas för begreppet arkeologiskt friluftsmuseum (eng.: Archeological Open Air Museum) krävdes emellertid gemensamma riktlinjer för rekonstruktionsarbeten, förmedling, re-enacting, living history och interpretation of experimentell archaeology. Så fanns t.ex. i Europa ett flertal olika begrepp på samma typ av anläggningar, vilka alla arbetade med förmedling av arkeologiska resultat: ”park”, ”center”, ”forntidsby”, ”historisk verkstad” m.m.. En viktig milstolpe i arbetet för ett enhetligt regelverk uppnåddes vid ett stort EU-möte inom projektet LiveARCH på Fotevikens Museum den 9 nov 2007. NOOAm samverkan med EXARC - European EXchange on Archaeological Research and Communication.

2001

2004 - 2009  koggarna

Koggmuseet, - Samtidigt växte de vikingatida miljöerna i Vikingastaden i foteviken  utvecklas även . Projektet Malmö kogg , som blev förlagt till Malmö, blev Nordens största medeltida projekt under sex år, vilket leddes av museet.

 

Här  svarade föreningen Sveg, stiftelsen och Fotevikens Museum för att utveckla och rusta de två koggarna som man byggt i Malmö för segling.

Samtidigt byggde man upp Koggmuseet i Malmö med både traditionella utställningar och med levande miljöer. Arbetet med förmedling och förmedlingsmetoder ingick också.

2003 Malmö 1692 
Projektet ”Malmö 1692” är ett annat exempel av många. Detta projekt initierades och genomfördes av Sven Rosborn  under många år. Fram till 2007 har det varit möjligt att
digitalt kunna återskapa Malmö på 1600-talet med utnyttjande av alla historiskt kända originalkällor. Projektet var fullständigt enastående, t.o.m. sett i ett europeiskt perspektiv. Tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen vid Malmö Stad startade detta  unikt nordiskt projekt vad gäller att göra vår arkiverade historia mer levande.

 Fram till 2007, har det varit möjligt att digitalt kunna återskapa Malmö på 1600-talet med utnyttjande av alla historiskt kända originalkällor. Projektet är fullständigt enastående, t.o.m. sett i ett Europeiskt perspektiv.

Vallhall
Redan 1995 aug Redan vid inflyttning  på sommaren 1995 började vi nyttja dessa lokaler för  det stora arbetslösprojekt vi då bedrev. De tidigare slamhall med  påbyggt takstomme och trasigt  korregerat plasttak med golv bestående av grus och asfallt  blev till nytta.   Det  fanns en potential här och vi fick tak över huvud, för hantverk samt pedagogisk skolverksamhet de första åren .Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret
Nästa steg blev att vi använde och  nyttjade loklaerna till enkla vikingagille. Bänkar och långbord i all sin enkelhet, , Mat, caterades från Ärtholmens festsalar och man grillade helstek gris på parkeringen utanför.

1996 dec  Höll vi lucia fest för den arbetslösa gruppen som vi hanterad på foteviken ca 70 personer
Ett brandsäkert pannrum  byggdes så att uppvärmning med eldningsolja kunde ske  och  vi får värme på plats via radiatorer.
Nästa steg är att vi byter ut plasttaket mot plåttak, isolera väggar och tak samt inreder hallarna med träplank på väggar och tak  - vi har fått en vikingahall -  Valhall.
Vi lägger nytt plankgolv i alla hallarna.
Vi förser hallarna med el 75 amper för  köksutrustning etc. via EON som gräver och installerar.
För allt detta söker vi bygglov i Vellinge Kommun.   Hedins bygg och vvs är vår entrepenad som förser oss med allt material och leder byggverksamheten.
1999 vi bygger  ett serveringskök i en av hallarna samt i den andra hallen ,3 toaletter inkl  handikapps toalett,
2000 dec  är vi bereda att starta med midvinterblot –  och till detta bygger vi scen , långbord och bänkar, och inredning. Vi investerar i  värme via  luft /vatten och ersätte därmed uppvärmningen via eldningsolja och panna.
2000 Cateringköket bygge och utveckling  Temporärt kök till Vallhall byggs runt år 2000
Detta består av 3 bodar som sammankopplas samt en kylcontainer samt förrådsinhängande. Detta i direkt anslutning till Valhalls (Bygdegårdens) uppvärmningskök och diskrum.
2000-12-01 Det första midvinterblotet för publik i Valhall. Här funkade de temporära köket
2001-01-21 Nästa fas vi bygger permanent cateringkök - bodar kylcontainer etc.

2001 full rulle vidare  - vi beslutar att satsa ytterigare,  Foteviken AB  får bygglov att uppföra ett cateringkök som kopplas direkt till  Valhall, man utökar disk och rangering i Valhall.   Ventilationssystem,  brandsäkring av träväggar, sprinkler vid stekbord,  kylrum, kylt soprum finns nu på plats. Ärtholmen investera i maskiner,  service, glas etc.
2002– allt klar och julbord och företag arrangemang rullar in.
2000-2003  Vikinga gille i valhall. Detta gjordes ihop med Eventbyrån i Malmö som sålde in föreställningarna, Ärtholmen stod för maten och vi för showen. Detta koncept fortsatte de närmast åren och även med företags träffar, bröllop, föreningar nyttjade denna spännande miljö till sin aktivteter som kombinerades med guidning och aktiviteter med lekar i de vikingatida miljöerna. Detta pågick under flera år. i alla fall mellan 2000-2003d Det är Ärtholmen som caterar maten och vi nyttja vårt uppvärmingskök vid serveringen.
2003 Bildades Historiska Skepp Ab som på uppdrag av Malmö stad skulle bygga & driva Koggmuseet i Malmö med medeltidskeppen, pedagogisk verksamhet inkl arrangemangsverksamhet. Till detta tillkom även  Koggmuseet resturangverksamhet.

När vi byggde Koggmuseets för Malmö stads räkning i Malmö försågs vi även detta koncept med en restaurangdel. Det bygges upp och hanterades på samma sätt som tidigare, dvs Foteviken byggde lokalen, men här investerade Foteviken via Historisk skepp AB även utrustning, porslin samt köksmaskiner och Ärtholmen var här med som entrepenör och bygge upp  köket med köksutrustning service etc
2004I detta läge  när så köket var klart på Koggmuseet som Foteviken/Histroiska skepp AB hade finasierat och ägde, ville Kjell Bjärlestam ägare till Ärtholmen AB,  trappa ner. i Han  sålde inkråmet som han ägde  med köks och serveringsutrustning i bygdegården och cateringköket  - som fanns i Valhall och caterinköket till Foteviken AB. Foteviken Ab FAB blev nu  ägare till såväl köks utrustning  och serviering som porslin och maskiner på såväl  Koggmuseet som i Valhall bygdegården. 
2005 Efter det att Kjell B lagt av  bildade så, Foteviken Ab  - Fotevikens kulturcenter AB  som diftsbolag och  under ett par år drev detta av olika aktörer på entrepenad 
2009 ombildades  Fotevikens kulturcenter AB till  Eventvision Ab.   Aktiernas i detta bolag ger  Björn till  Andreas Albin, Björn  systerdotters  man.  Andreas driver så restaurangverksamheten i såväl Foteviken som på Koggmuseet i Malmö
2010 När så koggmuseet läggs ner ombildas Historiska skepp Ab till Nya Idevision AB som Björn driver som sitt förvaltningsbolag.  Andreas stänger köket på koggmuseet och driver vidare Bygdegården/Catrinköket och valhall. I denna veva donerar Björn köksutrusning etc från koggmuseet resutarangdel  i Malmö till det av Andreas ägt bolag Event vision  AB.
2014 Han andreas,  driver detta i flera år till han får barn och skolar om sig till kock lärare.  När han  så återlämna aktierna till Björn för Eventvision AB passa Björn även på att tömma bolaget  Eventvison AB på hela sitt innehålle av utrustning etc, det som han, Björn  tidigare donerat till Andreas.
2015 är så Event vision ett tomt bolag och dessutom aktikapitalet minskas till 50 000:-
2016 Nästa ingen rörelse i bolaget  till Björn återaktiverar detta med nytt namn ARRBOLAGET AB  med Mattias Person vid rodret.  Han får (betalade aldrig för  aktiern) aktierna i bolaget och skall till samman med Pelle Persson driva arrverksamheten i bygdegårdens lokaler samt i museet entrébutiks lunch och cafe med ”Den fede Gåsen” -   Han får nyttja, utan kostnad , mot del av vinst  -  all köks och serveringsutrustning inkl möblemang i såväl valhall, cateringköker, bygdegården samt museet entebutik.
2017 varade det  till  innan de gick i konkurs  - så då fanns inte denna verksamhet eller bolag kvar  längre och i bolaget fanns inget av värde.
2017 -2019  en sporadisk verksamhet med lokaluthyrning genom Höllvikens/Vellinge Bygdgård och ett och annan arrangemang med test av olika aktörer  - som då skötte detta  via Historisk mat och event AB som bildas 2017
2020  ny restauratör och smokey bildas
2021  Säljer Foteviken AB s dotterbolag  Historisk Mat och event AB  till restaurtör och allt gå i pipan.
2021 dec  samlingslokaler bygdegård & Smokey

Kulturprojekt
Man har även flitigt deltagit i, och lett, många mycket stora EU-projekt. Läs mer under Culture projects.

Sponsorer
En stor mängd sponsorer har under åren bidragit till uppbyggnad och utveckling av verksamheten.
Till alla dessa ges ett stort tack!

 

 

 

 

 

 

 

...