Inventarier

Bygglov Foteviken

 

2001 dec-11.

Vi bytte Stadsarkitekt till Staffan Andersson och i samband med detta hade vi

ett möte där vi fastslog att alla tidigare bygglov och ritningar som gjorts tidigare

återkallades av oss Dnr 1066/99.33 2001-12-11.

Björn M Buttler Jakobsen fick uppdraget av Stiftelsen att göra nya

bygglovsansökningar och ritningar i samverkan med Pia Tanse-Pedersen,

Bygglovsarkitekt i Vellinge kommun.

2002 jan -28 nybyggnadskarta
1 Det tas fram en nybyggnadskarta på området, med nya bebyggelsen
redovisade och måttsatta. Detta blev gjort.
2 Grannyttrande lilla hamnar 1;22 och lilla hamnar 9:34 gjordes och godkändes
av grannarna
3 Yttrande från Sysav gjordes i relation till restaurangverksamheten gjorde .

 

4 Miljöinspektörens tjänsteanteckningar beaktades för kök, omklädnings och
personal utrymmen.
5 Markplaneringsritningar med tillgänglighet till byggnader redovisades.
6 Materialval byggnader Tak, vägg , fönster samt färgsättning gjordes.

7 Brand dokumentation med brandsyn gjordes innan byggnaderna tog i bruk.
8 Reviderad situationsplan redovisades ( Friluftsfrämjande stuga,
uthyrningsstugorna inte placerades på prickad mark. Vet ej hur vi löst detta.
Antagning genom att bevilja bygglov då överträdelsen var ringa.
Bygglovet gäller nedanstående åtgärder.
Permanent lov
Tillfälligt lov 1 år om byggnaden strider mot gällande lagstiftning tex
ventilation , takhöjd, tillgänglighet etc.
Tillfälligt lov 3 år – enklare konstauktioner container lagerlokaler etc
Beslut
Område R2 e1 I 1500 kvm (3,6 , 8,0) b4 enligt detaljplan
1 byggnad 1 administrationsbyggnad , permanent bygglov
2 Del av byggnad 10 uppvärmningskök och toalett i Valhall permanent bygglov
3 Byggnad 2 Verkstad permanent bygglov
4 Byggnad 4 Förråd 2st containers enlig senare troligen temporärt bygglov 3 år
2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
5 Byggnad 5 Båtvarv , hakställning med plasttak enlig senare troligen

 

temporärt bygglov 3 år 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
6 Byggnad 3 Förråd permanent bygglov
På alla dessa byggnader har ritningar och foto redovisats
R1 e1 I 700 kvm ( 3,6 8,0) b4 enligt detaljplan
7 Byggnad 7 virkesupplag Temporärt bygglov 3 år 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
8 Byggnad 8 Hantverk Bodar flyttad används till annat temp bygglov 3 år
9 Byggnad 9 plasthall gamla befintlig temp bygglov sedan 1990 talet eller
tidigare
Sammanfattning av ovanstående
Resultatet av tillbakadragande av bygglov och nyansökan resulterar i denna
sammanställning som berör byggnader från tiden fram tom 2004-11-05 rev
ritning 0027A
Byggnaderna på område R1 lilla Hammar 49:1
5 båtvarv
7 timmerförråd
9 Kupoltält
containrar och hjulbod vid varvet
Alla ställda på plats före 2000-4 dvs 20 år sedan
2 st Hjulbodar
25 snickerietn
26 volontärhuset
ställda på plats 2010 flyttade från koggmuseet dvs 10 år –PERMANENT?
Sammanfattning - Dessa byggnader
Detta innebär att alla dessa byggnader av temp karaktär i dag borde betraktas
som permanens
Byggnader på område R3 lilla Hammar 49:1
Byggnader
15 vandrahem
16 stugförråd
17 Stuga 8,9,10
18 stuga 19
24 stuga 17
Alla ställda på plats före 2000-4 dvs 20 år sedan – permant
Sammanfattning - Dessa byggnader 1995 – 2004-11-05
15 Vandrarhemmet - i dag stuga 5,6,7 finns inom område R2 museum,
forskning kontor men ej som i R3 finns ej hotell och restaurang med.
Alternativet som är att använda dessa stugorna till kontorshotellet om ingen
anna lösning finns 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Byggnad 16 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Byggnaderna 17 – stuga 20, 8,9,10 samt - 18, Stuga 19 ligger delvis på prickad
mark. Och här finns indikationer på både permanent och tem p bygglov allt
uppfört före år 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Detta innebär att alla dessa byggnader av temp karaktär i dag borde betraktas
som permanens

2002-06-15 kontrollplan klar

2002 i december månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600
gäster
Obs hela bygget bygg på prickad mark och godkännes
2002-mars Vi får bodar(stugor) 11,12,13,14,15,16 17 19 samt 20
Alla dessa stugor tillsammans med 8,9,10 och stugförråd ingår också i etap 1
och bygglov är avklarat.

 

2002 mars 18 Cateringköket bygge och utveckling 2000

Dnr 2002-03-18 Bygglov har sökt och beviljats

2002-maj-01
gjuter grunden till cateringköket

 

2002-juni 1
Bygger cateringkök

2002  juni Catering kök
Konstruktionsritning samt sektion nybyggt kök är inlämnade.
BBR KAP 5
Brand dokumentation finns och revidering gör med mindre antal
utrymningsvägar – godkänt.
BBR KAP 6
Ventilation injusteras i administrationsbyggnaden. Uthyrningsstugorna har
självdragsventilation
BBR KAP 7
Inga ljudisolerande åtgärder vidtas.
BBR KAP 8

2002  juni Brandsäkerhet

Sotare Gilbert Larsson har kontrollerat tak säkerheten 13 nov. Brandsäkerheten är
kontrollerad i utrymmen där barn vistas som tex stugor, vandrarhem,
samlingslokaler etc
BBR KAP 9
Flera byggnader är befintliga. Donerade bodar och stugor är av äldre datum
och klarar inte kraven på god energihushållning.
Viktig att noterna att stugorna samt museets verksamhet är förlags under
sommarhalvåret uthyrningen främst uthyrs
( fotnot Senare har dock samtliga byggnader tilläggs isolerat och fyller god
energin hushållning i dag)
Avvikelser

2002  juni Av vikelser trappa

Mellan cateringkök &  Uppvärmningsköket/diskrummet i bredvid fastigheten Valhall
Avvikelser från BBR , Trappsteg i kök till samlingslokal pga att befintlig
samlingslokal ligger under marknivå.

2002  juni vissa stugor  lågt tak

Stugorna låg till tak på vissa

En del av vandrarhemmet(stugorna) avviker bl a vad gällande höjd samt krav på
tillgänglighet.
Vid eventuella ändringar av marken skall länsstyrelsen kontaktas.
Metria har ombesörjt lägesbeskrivningar. Utstakningen har skett med
byggherrens försorg.
Kontrollplan , skriftlig Bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig är gjord.
Efter genomgång av det som finns befintlig sedan gammal och flytta etc så
genomfördes mötet under ledning av Pa Transe –Pedersen och Fotevikens KA
Lennart Malmström samt Björn M Buttler Jakobsen.
Man gick igenom Byggherrens organisation och dess konsulter inom bygg, vent,
VVs ,konstruktion, el samt sakkunniga brand, lägeskontroll, Sotare och OVK.

Etapp 1 bunkern, Röda huset Tältet, garaget & 2/3 av  takbelagda slammhallarna.
Enligt protokoll

Foteviken tog över flera befintliga byggnader när man flyttade till lilla hammar
49:1.   -bunkern, Röda huset Tältet, garaget &2/3 av  takbelagda slammhallarna.

Tillfälliga bygglov utfärdades i väntan på detaljplanen Man hade fått
permanenta alternativt tillfälliga under 5 år. Vandrarhemmet fick man 1 år .
Etapp 1 avslutades och slutbevis inlämnades.

2002-06-15 kontrollplan klar

2002 nov -05
Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök bygdegården)  Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
BBR KAP 2
De olika arbetsplatsområdena skall inhägnas på lämpligt sätt så att olyckor
undviks . Området är välbesökt – särskilt under sommarmånaderna.
BBR KAP 3

2002 nov-05 cateringkök?
Reviderad ritning på samlingslokalen Valhall med uppvärmnings kök
uppvisades. Köket har omarbetas och godkänts av Miljökontoret.

2002 nov -05  Valhall (Höllvikens Bygdegård)

Planerad Handikapp toalett byggs. Lämpliga ramper har uppförts till Vallhall
(Höllvikens Bygdegård)

2002 nov-05 kontoret

Till kontoret (administrationen) har byggs handikappsramp.

2002 nov-05 stuga nr 17
gör handikappanpassad för rörelsehindrade.  Saknade
konstruktionsritningar har tagit fram.
BBR KAP 4

2002 nov-05 Bygglov gällande 
På översiktsritning 0027 A med ursprungs ritning från 2000-04-27 finns också
benämningen på temporära och permanenta bygglov

2002 nov 05  gamla  Administrations lokalen Byggnad 1
modulenheter tidigare (Falsterbo
radarstation) permanent bygglov – enligt ritning permanent bygglov

2002 nov 05 Röda huset Byggnad 2
reningsverket kontor och lager – befintlig permanent
bygglov – enligt ritning kök och toa permanent bygglov

2002 nov 05 smedja garage Byggnad 3

verkstäder
i dag smedjan befintlig permanent bygglov – enligt ritning
permanent bygglov

2002 nov 05  Containerförråd

Byggnad 4 Containers
temporär – temporärt bygglov – funnits på plats sedan
2000.-04-27 dvs 20 år – PERMANT ?

2002 nov 05  Varvet Byggnad 5

Haki ställning med tak 
varv för vikingaskepp temporärt bygglov –
enligt ritning temp bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?

2002 nov 05  nytt elaggregat förråd Byggnad 6

tänkt förråd till kommunens mobila elaggregat

– blev aldrig byggt
enligt ritning stämmer detta – tänkt temp bygglov

2002 nov 05 timmerförråd Byggnad 7

Haki ställning
upplag för timmer till vikingahusen bredvid sågverket
temporärt bygglov – enligt ritning temp bygglov – funnits på plats sedan 2000.-
04-27 dvs 20 år –PERMANENT?

2002 nov 05  Verkstäder Byggnad 8

tidigare hantverk, sy och läderverkstad 
flyttade och använt till annat
temporärt bygglov – stämmer enligt ritning temp bygglov

2002 nov 05 Kupoltält Byggnad 9

befintlig permanent samt byggnad 9B snickarboden -
enligt ritning är hallen befintlig temporär och byggnad 9B är byggnad 26
kontor/snickarbod temporär – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05 Valhall/Höllvikens bygdegård Byggnad 10
i dag befintlig permanent med plank
– enligt ritning Permanent

2002 nov 05 cateringkök  Byggnad 11/12

cateringkök permanent bygglov – delvis prickad mark – enligt
ritning är det moduler/bodar /container för kök och kyl permante bygglov –
som sedan flyttas och på platsen byggs nytt cateringkök med inhägnad
uteservering se nytt bygglov och nytt bygge
 

2002 nov 05 Pannrum Byggnad 13 till administrationsbyggnad 
enligt ritning permanent
bygglov

2002 nov 05 bunkern Byggnad 14 –
pumphus till reningsverk befintlig permanent – enligt
ritning permanent bygglov

2002 nov 05  vandrarhem Byggnad 15

temporärt bygglov i dag stugor – enligt ritning
temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05  omklädnings  bodar på hjul samt containers bakom varvet. Temporära bygglov –
funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Gällande bygglov från ritning genomgång juli 2015 ?
 

2002 nov 05 stugförråd Byggnad 16

senare stuga 20 förråd temporärt bygglov – enligt ritning tem bygglov – funnits
på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
 

2002 nov 05 Stuga 20 Byggnad 17
permanent bygglov delvis prickad mark samt

2002 nov 05 stuga 8,9,10

permanent bygglov prickad mark – enligt ritning - temporär bygglov –
enligt ritning temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?

2002 nov 05  stuga 19 Byggnad 18 permanent bygglov delvis prickad mark – enligt ritning
klubbstuga temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05  stuga 11,12 Byggnad 19
permanent bygglov – enligt ritning permanent bygglov
 

2002 nov 05 Byggnad 19 stuga, 13,14,15,16
permanent bygglov – enligt bygglov permante
bygglov
 

2002 nov 05 Byggnad 20 Friluftsfrämjande

klubbhus sedan stuga 3,4
permanent bygglov som vi övertog 2013-06-18 –
idag stuga 3,4
 

2002 nov 05 Bod allmän toalett Butik Byggnad 21, 22 , 23
1 st, 1 st förråd 1 st fikarum
temporärt bygglov enligt ritning

2002 nov 05 entrébyggnaden Byggnad 22

med befintligt gamla
butiken s

2002 nov 05 byggnad 28 , 27 personal och förråd  vid entébyggnad

om personal och förråd , verkstad- Ny byggnad
ersätter senare med sep permanent bygglov –

2002 nov 05 stuga 17 Byggnad 24

temporärt bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27
dvs 20 år –PERMANENT?
 

2002 nov 05 klubbstuga Byggnad 24
(ej enligt lista) är här enligt ritningen klubbstuga – temp bygglov
se Byggnad 27 med permanent bygglov  vita huset?

2002 nov 05 Snickeri Byggnad 25 vilken bengts?
(ej enligt lista) enligt ritning Snickeri – funnits på plats sedan 2010
flyttade från koggmuseet dvs 10 år –PERMANENT? 
 

2002 nov 05  ped lokal Byggnad 26
(ej enligt lista) enligt ritning pedagogik lokal med
volontärverksamhet – funnits på plats sedan 2010 flyttade från koggmuseet
dvs 10 år –PERMANENT?

2002 nov 05 Byggnad 27 Klubbstuga
permanent bygglov som sedan byggts till i två
omgångar. Delvis bygg på prickad mark Bygglov se handlingar ?

2002-nov-31 branddokumnet klara
 

 

2002-nov-05Deligationsbeslut
Bygglov har erhållits med Dnr 0101/02.333
 

2002-11-05

Kontrollplan inkom
Anmärkning: När byggnadsarbetet i etapp 1 är klar. I etapp 1 ingår allt utom
utställningshallen (kommun hade den fortfarande som lager för sina
bensindrivda elaggregat) nybyggnad av förråd samt våtutrymme i 3 stugor.
Mötetprotokoll
2 handläggar Pia Transe-Pedersen

3 På lilla hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de
flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för
verksamheten. Nu har man fått permant lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i
5 år. När det gäller vandrahemmet har man fått ett lov som gäller 1 år.

Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställninghall (del av
samlingslokaler dvs del av Bygdegården/valhall där kommun den disponerad
del för bensdrivna el aggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också
utanför etapp1. (givetvis är detta åtgärdat sedan länge)

Etapp 1 Konsulter, entrepenörer och skakunniga träffades onsdagen den 13
november 2002. Egenkontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av
kvalitetsansvarig.

Etapp 1 avslutas och begärnan om slutbevis inlämnas senarst
efter mötet den 13.

Statsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs tidigare
negativ granne har ej överklagat beslutet.

5 Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök byggdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.

2002-11-05Deligationsbeslut
Bygglov har erhållits med Dnr 0101/02.333
 

2002-11-05  Kontrollplan inkom
Anmärkning: När byggnadsarbetet i etapp 1 är klar. I etapp 1 ingår allt utom
utställningshallen (kommun hade den fortfarande som lager för sina
bensindrivda elaggregat) nybyggnad av förråd samt våtutrymme i 3 stugor.
Mötetprotokoll
2 handläggar Pia Transe-Pedersen

3 På lilla hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de
flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för
verksamheten. Nu har man fått permant lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i
5 år. När det gäller vandrahemmet har man fått ett lov som gäller 1 år.

Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställninghall (del av
samlingslokaler dvs del av Bugdegården/valhall där kommun den disponerad
del för bensdrivna el aggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också
utanför etapp1. (givetvis är detta åtgärdat sedan länge)

Etapp 1 Konsulter, entrepenörer och skakunniga träffades onsdagen den 13
november 2002. Egenkontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av
kvalitetsansvarig.

Etapp 1 avslutas och begärnan om slutbevis inlämnas senarst
efter mötet den 13.

Statsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs tidigare
negativ granne har ej överklagat beslutet.

5 Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök byggdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.
 

2002-11-11 Besiktningsprotokoll
Dnr M021089HÖ Metri Kontroll av byggnadernas läge gjordes av stugorna
8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 19, 20 vandrahemmet, Friluftsfrämjnadet, valhall
, cateringkök nya , Adminstrationsbyggnaden, bodar på hjul

 

2002 nov-05 Nu händer mycket med bygglov

2002-nov-31 branddokumnet

klara
 

2002 dec månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600
gäster
Obs hela bygget bygg på prickad mark och godkännes
 

2002-mars Vi får bodar(stugor) 11,12,13,14,15,16 17 19 samt 20
Alla dessa stugor tillsammans med 8,9,10 och stugförråd ingår också i etap 1
och bygglov är avklarat.

2003 03 19 Byggnad 25 snickeri och Byggnad 26 flyttas från Malmö till Foteviken
Temp bygglov tolka idag som permante efter 17 år på samma plats.
Museianläggning med 24 byggnader med olika användningar, till och
ombyggnads samt förändrad verksamhet innefattar även nya
cateringköket
Från här är alla gamla bygglov utredda och tolkade som permanteta.

2003-06-08 inget påbörjat Bilddokumnetation
 

2003-07-22 inget påbörjat Bilddokumnetation

 

Klubbstuga – på ritning nr 27
Steg 2 tillbyggnad stuga

2004 – Ny entrebyggnad

vi bygger ny entrébyggnad till museet med butik, cafe, hörsal samt
offentliga toaletter.

2004-05-18  Ny entrebyggnad Dnr 2003/0714
Entrehall överskrider byggrätt med 160 kvm (160%) . bygglov beviljas)
Tillbyggnad av museientré Ny entrébyggnad till museet
Till de två butiksbodarna bygger vi nu till en helt ny länga med shop
samlingslokal/hörsal och besökstoaletter.
De gamla bodtoaletterna tas bort likaså fikabod och förrådsbod.
BBR kap 3 Enkel genomgång av utformning ingen kommentar.
BBR kap 4 Grundundersökning gjord, genomgång konstruktion – ingen
kommentar
BBR kap 5 Brand dokumentation skall redovisar och är gjort.
BBR kap 6 VA och ventilationsritning framtagna och redoviskade
BBR kap 8 Barnsäkerhet kontrollerad
BBR kap 9 ok
Vid protokollet Bengt Jeppson Byggnadsinspektör

2004-06-20 Ny entrebyggnad 
takstolar börja resas

2004-07-22 Ny entrebyggnad 
takplåt läggs
 

2005 -03-13 ,Ny entrebyggnad 
inredning klar
 

2005-05-26Ny entrebyggnad
invigs
 

2004-04-15 Ny entrebyggnad 
Beviljat bygglov
 

2004-05-14  Ny entrebyggnad 
togs beslut om kontrollplan
 

2004-05-19 Ny entrebyggnad 
brandskyddsdokemtation
 

2005-12-27 iNy entrebyggnad
i
nstallation återvinning ventilationssystem
 

2005 -06-26 inviger Region skånes ordförande Clas Göran Jönsson
entrébyggnaden
Slutbevis Var på avslutning av entrébyggnaden?

2006-11-20 Ny entrebyggnad
diskussion om avslutad bygge

2006 jan 14  bord bänkar

koggen bygger bord bänkar till koggen

2006 feb 16 scen bord bänkar

till bygdegården

2007 sep 01 Tor & FREJAS SAl
konfernashallarna blir till Tor & FREJAS SAl

 

2007 feb 19 bygdegården inreds

2007 mar 10 nytt avtal lars Ingvar 

2007 juni 20  biografsittning
stolar till  semestersabotören fixas

 

2007 juli inventering caterin kök +bygdegård 

 maderiet hyr????

2007 juli 30  inventering bygdegården 

2007 nov 30 inventering bygdgården

2008 mars inköp brun porslin

från hembränt - smyge leif

2008 dec 13  Vellinge bygegård

valhall blir bygdegård velling sedan ändrad till höllvikens bygdegård

2008  sep 07bord bänkar 

stolar till koggrestaurangen 

2008 sep 21  biografsittning

2008 dec 13 bygger utställning 

bygdegården

2009-03-25 Delegationsbeslut Dnr2002/B101 – Staffan Andersson
Stadsarkitekt

Delegationsbeslut Dnr2002/B101 – Staffan Andersson
Stadsarkitekt
Förlängning av temp bygglov
Byggnader
4 förråd - containers
5 båtvarv,
7 vireksupplag,
8 hantverk, idag borta
9 plasthall ,
15 förråd , Vandrarhem
16 förråd stugförråd
Summering perioden
Saknas gör stugorna men man måste anta att det ingår även de då
anmärkningen är att Delar av byggnaderna ligger på prickad mark och delvis
avviker från angiven plan. Det gäller främst stugorna som inte direkt anges
här.
Förlängningen gäller till 2014-11-05

 

2009-04-15 Ny entrebyggnadärende måste avslutas

2009-05-07 stuga 0,1,2,

Dnr 2009 0039 deligationsbeslut 27(klubbstuga) numera stuga0,1,2
och 30
Nu 30 förråd till administration blev aldrig byggd. Klubbstugan byggdes
översked med 139 m2 28% R3? Och ca 100 kvm på prickad mark.
Dnr 09-0039 Ritning BY 208 2009 klubbstuga samt plan
 

2010-02-22 Nya administrationskontoret
ansök om slutbevis- saknar ovk prokoll

2010-02-22 Nya administrationskontoret

slutbesiktning saknar ovk
Nya adminstrationshuset sammanbyggt med entrébyggnaden
Till extrabyggnaden bygger vi nu till administrationslokalen med samling och
hantverkslokaler. Den gamla fikaboden, omklädningsrum, förrådsbodar flyttas.

2010 tillbygg utställning snickeriet i malmö flyttas, blir utställningshallar och kopplas samman
med fotevikens entrebyggnad .
Slutbesiktning ?

2010-02-19 delegationsbeslut bygglov nybyggnad klubbstuga samt förråd till
adminstrationsbyggnaden  mellabyggnade???

Dnr 2009 0039 Dnr 2009/0424 2009/0039

2010 mar 26 inredning bord bänkar

handelsboden entré museet från koggen

2011 maj 2  utställning konst

i bygdegården

 

2011 juli 07  Ny elcentral  till kök/museet

2011-09-13 komplementbyggnad vilka
BY0214 Dnr 2010/0657
Nybyggande av komplementbyggnader

2012 nov 23 FMC konkurs

2013-12-12  VAD?

Besiktningsprotokoll lokalernas läge Dnr 2010/0657 2003/0714

2015- 03-02  bodar från koggen
Förlänger bygglov Dnr 2002/B010 , Dnr 2010/0657

  

 

 

1996-05-28 Detaljplan Sofia Öreberg Arkitekt ,

Planen var redan då att vi skulle uppföra entrébyggnad till museet på höjden vid havet.  Därför beviljade kommunen installation av vatten och avlopp hit upp.

  1997 Fas 4  fick hela marken

Fotevikens etablering på marken Lilla Hammar 49:1 enligt protokoll Etablering sker på tomtmark. Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler (vandrarhem och stugor) etc..
Kommunen beslöt att lägga ut sin mark, park etc. på entreprenad och tog inte entreprenören över reningsverkets ytor kunde vi överta dessa.
Vi flyttade ner kontoret och lade det vid havet där cykelparkeringen legat fram till nu. På nuvarande ställplatsen
byggde vi upp snickeri och smedja. Vid tältet placerade vi ett antal bodar som blev hantverk, med textil, trä, läder etc. 

 

Detaljplanen 

1998-03-27 Rev A Cindy Marcusson
1998-10-07 Rev B Peter Krabbe
1999-03-03 Rev C Peter Krabbe
1999-04-28 Antagen KF
1999-10-15 Laga kraft 2002-01-28
Det tas fram en nybyggnadskarta på området, med nya bebyggelsen redovisade och måttsatta. Detta blev gjort.
Grannyttrande Lilla Hamnar 1;22 och Lilla Hamnar 9:34 gjordes och godkändes av grannarna.
Yttrande från SYSAV gjordes i relation till att restaurangverksamheten gjordes.
Miljöinspektörens tjänsteanteckningar beaktades för kök, omklädnings och personalutrymmen.
Markplaneringsritningar med tillgänglighet till byggnader redovisades.
 Materialval byggnader tak, vägg, fönster samt färgsättning gjordes.
Branddokumentation med brandsyn gjordes innan byggnaderna togs i bruk.

 

  2000 nov 17
Kjell & Ärtholmen på plats

2000-11-11
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.  Besiktningsprotokoll  Dnr M021089HÖ Metri Kontroll av byggnadernas läge gjordes av stugorna 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 vandrahemmet, Friluftsfrämjadet, Valhall, cateringkök nya, Adminstrationsbyggnaden, samt bodar på hjul Cateringköket bygge och utveckling 2000 Temporärt kök till Vallhall byggs runt år 2000 Detta består av 3 bodar som sammankopplas samt en kylcontainer samt förrådsinhängande. Detta i direkt anslutning till Valhalls (Bygdegårdens) uppvärmningskök och diskrum. Se ritning 0026.
2000-12-01 Det första midvinterblotet för publik i Valhall. Här funkade de temporära köket

 

2000-12-01 Det första midvinterblotet för publik i Valhall här funkade de
temporära köket.
2000-04-27 lista bygglov
benämningen på temporära och permanenta bygglov

 

2001  golv klar valhall

2000-12-14  golv ej klar i valhall

.
2001-01-21 lämna bygglovsansökan in för nya cateringköket Nästa fas vi bygger permanent cateringkök - bodar kylcontainer etc.
försvinner. Cateringköket ingår i Etapp 1. Dnr 2002-03-18 Bygglov har sökt och beviljats 2002-06-15, kontrollplan klar.

2002-11-31 branddokument klara.
2002 i december månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600 gäster.


Byggnad 10 Valhall/Höllvikens bygdegård i dag befintlig permanent med plank

– enligt ritning permant.

Byggnad 11/12 cateringkök permanent bygglov  delvis prickad mark  enligt ritning är det moduler/bodar /container för kök och kyl permant bygglov – som sedan flyttas och  platsen byggs nytt cateringkök med inhägnad uteservering se nytt bygglov och nytt bygge.

uppvärmningsköket

2009 bygdegården   sanna nilsson

 

 

2001-11-20 Vid möte i kommunen med ny stadsarkitekt beslöt att

Björn M Buttler Jakobsen skulle återkomma med nya bygglovsansökan på:

 

2001-okt 20
4: Skyltar 4 stycken + 1 stycken – vid rondell etc. dessa byttes ut senare mot

Brunskyltning med sevärdhetskringla på initiativ av Skåne Turist.

 

 

2001 dec-11.

Vi bytte Stadsarkitekt till Staffan Andersson och i samband med detta hade vi

ett möte där vi fastslog att alla tidigare bygglov och ritningar som gjorts tidigare

återkallades av oss Dnr 1066/99.33 2001-12-11.

Björn M Buttler Jakobsen fick uppdraget av Stiftelsen att göra nya

bygglovsansökningar och ritningar i samverkan med Pia Tanse-Pedersen,

Bygglovsarkitekt i Vellinge kommun.

2002 jan -28 nybyggnadskarta
1 Det tas fram en nybyggnadskarta på området, med nya bebyggelsen
redovisade och måttsatta. Detta blev gjort.
2 Grannyttrande lilla hamnar 1;22 och lilla hamnar 9:34 gjordes och godkändes
av grannarna
3 Yttrande från Sysav gjordes i relation till restaurangverksamheten gjorde .

 

4 Miljöinspektörens tjänsteanteckningar beaktades för kök, omklädnings och
personal utrymmen.
5 Markplaneringsritningar med tillgänglighet till byggnader redovisades.
6 Materialval byggnader Tak, vägg , fönster samt färgsättning gjordes.

7 Brand dokumentation med brandsyn gjordes innan byggnaderna tog i bruk.
8 Reviderad situationsplan redovisades ( Friluftsfrämjande stuga,
uthyrningsstugorna inte placerades på prickad mark. Vet ej hur vi löst detta.
Antagning genom att bevilja bygglov då överträdelsen var ringa.
Bygglovet gäller nedanstående åtgärder.
Permanent lov
Tillfälligt lov 1 år om byggnaden strider mot gällande lagstiftning tex
ventilation , takhöjd, tillgänglighet etc.
Tillfälligt lov 3 år – enklare konstauktioner container lagerlokaler etc
Beslut
Område R2 e1 I 1500 kvm (3,6 , 8,0) b4 enligt detaljplan
1 byggnad 1 administrationsbyggnad , permanent bygglov
2 Del av byggnad 10 uppvärmningskök och toalett i Valhall permanent bygglov
3 Byggnad 2 Verkstad permanent bygglov
4 Byggnad 4 Förråd 2st containers enlig senare troligen temporärt bygglov 3 år
2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
5 Byggnad 5 Båtvarv , hakställning med plasttak enlig senare troligen

 

temporärt bygglov 3 år 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
6 Byggnad 3 Förråd permanent bygglov
På alla dessa byggnader har ritningar och foto redovisats
R1 e1 I 700 kvm ( 3,6 8,0) b4 enligt detaljplan
7 Byggnad 7 virkesupplag Temporärt bygglov 3 år 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
8 Byggnad 8 Hantverk Bodar flyttad används till annat temp bygglov 3 år
9 Byggnad 9 plasthall gamla befintlig temp bygglov sedan 1990 talet eller
tidigare
Sammanfattning av ovanstående
Resultatet av tillbakadragande av bygglov och nyansökan resulterar i denna
sammanställning som berör byggnader från tiden fram tom 2004-11-05 rev
ritning 0027A
Byggnaderna på område R1 lilla Hammar 49:1
5 båtvarv
7 timmerförråd
9 Kupoltält
containrar och hjulbod vid varvet
Alla ställda på plats före 2000-4 dvs 20 år sedan
2 st Hjulbodar
25 snickerietn
26 volontärhuset
ställda på plats 2010 flyttade från koggmuseet dvs 10 år –PERMANENT?
Sammanfattning - Dessa byggnader
Detta innebär att alla dessa byggnader av temp karaktär i dag borde betraktas
som permanens
Byggnader på område R3 lilla Hammar 49:1
Byggnader
15 vandrahem
16 stugförråd
17 Stuga 8,9,10
18 stuga 19
24 stuga 17
Alla ställda på plats före 2000-4 dvs 20 år sedan – permant
Sammanfattning - Dessa byggnader 1995 – 2004-11-05
15 Vandrarhemmet - i dag stuga 5,6,7 finns inom område R2 museum,
forskning kontor men ej som i R3 finns ej hotell och restaurang med.
Alternativet som är att använda dessa stugorna till kontorshotellet om ingen
anna lösning finns 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Byggnad 16 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Byggnaderna 17 – stuga 20, 8,9,10 samt - 18, Stuga 19 ligger delvis på prickad
mark. Och här finns indikationer på både permanent och tem p bygglov allt
uppfört före år 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Detta innebär att alla dessa byggnader av temp karaktär i dag borde betraktas
som permanens

2002-06-15 kontrollplan klar

2002 i december månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600
gäster
Obs hela bygget bygg på prickad mark och godkännes
2002-mars Vi får bodar(stugor) 11,12,13,14,15,16 17 19 samt 20
Alla dessa stugor tillsammans med 8,9,10 och stugförråd ingår också i etap 1
och bygglov är avklarat.

 

2002 mars 18 Cateringköket bygge och utveckling 2000

Dnr 2002-03-18 Bygglov har sökt och beviljats

2002-maj-01
gjuter grunden till cateringköket

 

2002-juni 1
Bygger cateringkök

2002  juni Catering kök
Konstruktionsritning samt sektion nybyggt kök är inlämnade.
BBR KAP 5
Brand dokumentation finns och revidering gör med mindre antal
utrymningsvägar – godkänt.
BBR KAP 6
Ventilation injusteras i administrationsbyggnaden. Uthyrningsstugorna har
självdragsventilation
BBR KAP 7
Inga ljudisolerande åtgärder vidtas.
BBR KAP 8

2002  juni Brandsäkerhet

Sotare Gilbert Larsson har kontrollerat tak säkerheten 13 nov. Brandsäkerheten är
kontrollerad i utrymmen där barn vistas som tex stugor, vandrarhem,
samlingslokaler etc
BBR KAP 9
Flera byggnader är befintliga. Donerade bodar och stugor är av äldre datum
och klarar inte kraven på god energihushållning.
Viktig att noterna att stugorna samt museets verksamhet är förlags under
sommarhalvåret uthyrningen främst uthyrs
( fotnot Senare har dock samtliga byggnader tilläggs isolerat och fyller god
energin hushållning i dag)
Avvikelser

2002  juni Av vikelser trappa

Mellan cateringkök &  Uppvärmningsköket/diskrummet i bredvid fastigheten Valhall
Avvikelser från BBR , Trappsteg i kök till samlingslokal pga att befintlig
samlingslokal ligger under marknivå.

2002  juni vissa stugor  lågt tak

Stugorna låg till tak på vissa

En del av vandrarhemmet(stugorna) avviker bl a vad gällande höjd samt krav på
tillgänglighet.
Vid eventuella ändringar av marken skall länsstyrelsen kontaktas.
Metria har ombesörjt lägesbeskrivningar. Utstakningen har skett med
byggherrens försorg.
Kontrollplan , skriftlig Bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig är gjord.
Efter genomgång av det som finns befintlig sedan gammal och flytta etc så
genomfördes mötet under ledning av Pa Transe –Pedersen och Fotevikens KA
Lennart Malmström samt Björn M Buttler Jakobsen.
Man gick igenom Byggherrens organisation och dess konsulter inom bygg, vent,
VVs ,konstruktion, el samt sakkunniga brand, lägeskontroll, Sotare och OVK.

Etapp 1 bunkern, Röda huset Tältet, garaget & 2/3 av  takbelagda slammhallarna.
Enligt protokoll

Foteviken tog över flera befintliga byggnader när man flyttade till lilla hammar
49:1.   -bunkern, Röda huset Tältet, garaget &2/3 av  takbelagda slammhallarna.

Tillfälliga bygglov utfärdades i väntan på detaljplanen Man hade fått
permanenta alternativt tillfälliga under 5 år. Vandrarhemmet fick man 1 år .
Etapp 1 avslutades och slutbevis inlämnades.

2002-06-15 kontrollplan klar

2002 nov -05
Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök bygdegården)  Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
BBR KAP 2
De olika arbetsplatsområdena skall inhägnas på lämpligt sätt så att olyckor
undviks . Området är välbesökt – särskilt under sommarmånaderna.
BBR KAP 3

2002 nov-05 cateringkök?
Reviderad ritning på samlingslokalen Valhall med uppvärmnings kök
uppvisades. Köket har omarbetas och godkänts av Miljökontoret.

2002 nov -05  Valhall (Höllvikens Bygdegård)

Planerad Handikapp toalett byggs. Lämpliga ramper har uppförts till Vallhall
(Höllvikens Bygdegård)

2002 nov-05 kontoret

Till kontoret (administrationen) har byggs handikappsramp.

2002 nov-05 stuga nr 17
gör handikappanpassad för rörelsehindrade.  Saknade
konstruktionsritningar har tagit fram.
BBR KAP 4

2002 nov-05 Bygglov gällande 
På översiktsritning 0027 A med ursprungs ritning från 2000-04-27 finns också
benämningen på temporära och permanenta bygglov

2002 nov 05  gamla  Administrations lokalen Byggnad 1
modulenheter tidigare (Falsterbo
radarstation) permanent bygglov – enligt ritning permanent bygglov

2002 nov 05 Röda huset Byggnad 2
reningsverket kontor och lager – befintlig permanent
bygglov – enligt ritning kök och toa permanent bygglov

2002 nov 05 smedja garage Byggnad 3

verkstäder
i dag smedjan befintlig permanent bygglov – enligt ritning
permanent bygglov

2002 nov 05  Containerförråd

Byggnad 4 Containers
temporär – temporärt bygglov – funnits på plats sedan
2000.-04-27 dvs 20 år – PERMANT ?

2002 nov 05  Varvet Byggnad 5

Haki ställning med tak 
varv för vikingaskepp temporärt bygglov –
enligt ritning temp bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?

2002 nov 05  nytt elaggregat förråd Byggnad 6

tänkt förråd till kommunens mobila elaggregat

– blev aldrig byggt
enligt ritning stämmer detta – tänkt temp bygglov

2002 nov 05 timmerförråd Byggnad 7

Haki ställning
upplag för timmer till vikingahusen bredvid sågverket
temporärt bygglov – enligt ritning temp bygglov – funnits på plats sedan 2000.-
04-27 dvs 20 år –PERMANENT?

2002 nov 05  Verkstäder Byggnad 8

tidigare hantverk, sy och läderverkstad 
flyttade och använt till annat
temporärt bygglov – stämmer enligt ritning temp bygglov

2002 nov 05 Kupoltält Byggnad 9

befintlig permanent samt byggnad 9B snickarboden -
enligt ritning är hallen befintlig temporär och byggnad 9B är byggnad 26
kontor/snickarbod temporär – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05 Valhall/Höllvikens bygdegård Byggnad 10
i dag befintlig permanent med plank
– enligt ritning Permanent

2002 nov 05 cateringkök  Byggnad 11/12

cateringkök permanent bygglov – delvis prickad mark – enligt
ritning är det moduler/bodar /container för kök och kyl permante bygglov –
som sedan flyttas och på platsen byggs nytt cateringkök med inhägnad
uteservering se nytt bygglov och nytt bygge
 

2002 nov 05 Pannrum Byggnad 13 till administrationsbyggnad 
enligt ritning permanent
bygglov

2002 nov 05 bunkern Byggnad 14 –
pumphus till reningsverk befintlig permanent – enligt
ritning permanent bygglov

2002 nov 05  vandrarhem Byggnad 15

temporärt bygglov i dag stugor – enligt ritning
temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05  omklädnings  bodar på hjul samt containers bakom varvet. Temporära bygglov –
funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
Gällande bygglov från ritning genomgång juli 2015 ?
 

2002 nov 05 stugförråd Byggnad 16

senare stuga 20 förråd temporärt bygglov – enligt ritning tem bygglov – funnits
på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år –PERMANENT?
 

2002 nov 05 Stuga 20 Byggnad 17
permanent bygglov delvis prickad mark samt

2002 nov 05 stuga 8,9,10

permanent bygglov prickad mark – enligt ritning - temporär bygglov –
enligt ritning temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?

2002 nov 05  stuga 19 Byggnad 18 permanent bygglov delvis prickad mark – enligt ritning
klubbstuga temporär bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27 dvs 20 år
–PERMANENT?
 

2002 nov 05  stuga 11,12 Byggnad 19
permanent bygglov – enligt ritning permanent bygglov
 

2002 nov 05 Byggnad 19 stuga, 13,14,15,16
permanent bygglov – enligt bygglov permante
bygglov
 

2002 nov 05 Byggnad 20 Friluftsfrämjande

klubbhus sedan stuga 3,4
permanent bygglov som vi övertog 2013-06-18 –
idag stuga 3,4
 

2002 nov 05 Bod allmän toalett Butik Byggnad 21, 22 , 23
1 st, 1 st förråd 1 st fikarum
temporärt bygglov enligt ritning

2002 nov 05 entrébyggnaden Byggnad 22

med befintligt gamla
butiken s

2002 nov 05 byggnad 28 , 27 personal och förråd  vid entébyggnad

om personal och förråd , verkstad- Ny byggnad
ersätter senare med sep permanent bygglov –

2002 nov 05 stuga 17 Byggnad 24

temporärt bygglov – funnits på plats sedan 2000.-04-27
dvs 20 år –PERMANENT?
 

2002 nov 05 klubbstuga Byggnad 24
(ej enligt lista) är här enligt ritningen klubbstuga – temp bygglov
se Byggnad 27 med permanent bygglov  vita huset?

2002 nov 05 Snickeri Byggnad 25 vilken bengts?
(ej enligt lista) enligt ritning Snickeri – funnits på plats sedan 2010
flyttade från koggmuseet dvs 10 år –PERMANENT? 
 

2002 nov 05  ped lokal Byggnad 26
(ej enligt lista) enligt ritning pedagogik lokal med
volontärverksamhet – funnits på plats sedan 2010 flyttade från koggmuseet
dvs 10 år –PERMANENT?

2002 nov 05 Byggnad 27 Klubbstuga
permanent bygglov som sedan byggts till i två
omgångar. Delvis bygg på prickad mark Bygglov se handlingar ?

2002-nov-31 branddokumnet klara
 

 

2002-nov-05Deligationsbeslut
Bygglov har erhållits med Dnr 0101/02.333
 

2002-11-05

Kontrollplan inkom
Anmärkning: När byggnadsarbetet i etapp 1 är klar. I etapp 1 ingår allt utom
utställningshallen (kommun hade den fortfarande som lager för sina
bensindrivda elaggregat) nybyggnad av förråd samt våtutrymme i 3 stugor.
Mötetprotokoll
2 handläggar Pia Transe-Pedersen

3 På lilla hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de
flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för
verksamheten. Nu har man fått permant lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i
5 år. När det gäller vandrahemmet har man fått ett lov som gäller 1 år.

Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställninghall (del av
samlingslokaler dvs del av Bygdegården/valhall där kommun den disponerad
del för bensdrivna el aggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också
utanför etapp1. (givetvis är detta åtgärdat sedan länge)

Etapp 1 Konsulter, entrepenörer och skakunniga träffades onsdagen den 13
november 2002. Egenkontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av
kvalitetsansvarig.

Etapp 1 avslutas och begärnan om slutbevis inlämnas senarst
efter mötet den 13.

Statsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs tidigare
negativ granne har ej överklagat beslutet.

5 Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök byggdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.

2002-11-05Deligationsbeslut
Bygglov har erhållits med Dnr 0101/02.333
 

2002-11-05  Kontrollplan inkom
Anmärkning: När byggnadsarbetet i etapp 1 är klar. I etapp 1 ingår allt utom
utställningshallen (kommun hade den fortfarande som lager för sina
bensindrivda elaggregat) nybyggnad av förråd samt våtutrymme i 3 stugor.
Mötetprotokoll
2 handläggar Pia Transe-Pedersen

3 På lilla hammar 49:1 finns flera byggnader som Foteviken övertog när de
flyttade in. Bygglov gavs för tillfällig åtgärd i väntan på detaljplan för
verksamheten. Nu har man fått permant lov alternativt lov för tillfällig åtgärd i
5 år. När det gäller vandrahemmet har man fått ett lov som gäller 1 år.

Etapp 1 består av allt utom förrådsbyggnad nr 6 samt utställninghall (del av
samlingslokaler dvs del av Bugdegården/valhall där kommun den disponerad
del för bensdrivna el aggregat.) Ändring av våtutrymmen i 3 stugor ligger också
utanför etapp1. (givetvis är detta åtgärdat sedan länge)

Etapp 1 Konsulter, entrepenörer och skakunniga träffades onsdagen den 13
november 2002. Egenkontrollistor för de olika aktörerna har upprättats av
kvalitetsansvarig.

Etapp 1 avslutas och begärnan om slutbevis inlämnas senarst
efter mötet den 13.

Statsarkitekten informerade om att bygglovet vunnit laga kraft dvs tidigare
negativ granne har ej överklagat beslutet.

5 Fotevikens etablering på marken lilla hammar 49:1 enligt protokoll
Etablering sker på tomtmark . Foteviken har fått bodar och stugor till skänks.
Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler
(vandrarhem och stugor) Kök till samlingslokalen byggs på plats
(uppvärmningskök byggdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal
(valhall) likaså administrationsbyggnaden.
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.
 

2002-11-11 Besiktningsprotokoll
Dnr M021089HÖ Metri Kontroll av byggnadernas läge gjordes av stugorna
8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 19, 20 vandrahemmet, Friluftsfrämjnadet, valhall
, cateringkök nya , Adminstrationsbyggnaden, bodar på hjul

 

2002 nov-05 Nu händer mycket med bygglov

2002-nov-31 branddokumnet

klara
 

2002 dec månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600
gäster
Obs hela bygget bygg på prickad mark och godkännes
 

2002-mars Vi får bodar(stugor) 11,12,13,14,15,16 17 19 samt 20
Alla dessa stugor tillsammans med 8,9,10 och stugförråd ingår också i etap 1
och bygglov är avklarat.

2003 03 19 Byggnad 25 snickeri och Byggnad 26 flyttas från Malmö till Foteviken
Temp bygglov tolka idag som permante efter 17 år på samma plats.
Museianläggning med 24 byggnader med olika användningar, till och
ombyggnads samt förändrad verksamhet innefattar även nya
cateringköket
Från här är alla gamla bygglov utredda och tolkade som permanteta.

2003-06-08 inget påbörjat Bilddokumnetation
 

2003-07-22 inget påbörjat Bilddokumnetation

 

Klubbstuga – på ritning nr 27
Steg 2 tillbyggnad stuga

2004 – Ny entrebyggnad

vi bygger ny entrébyggnad till museet med butik, cafe, hörsal samt
offentliga toaletter.

2004-05-18  Ny entrebyggnad Dnr 2003/0714
Entrehall överskrider byggrätt med 160 kvm (160%) . bygglov beviljas)
Tillbyggnad av museientré Ny entrébyggnad till museet
Till de två butiksbodarna bygger vi nu till en helt ny länga med shop
samlingslokal/hörsal och besökstoaletter.
De gamla bodtoaletterna tas bort likaså fikabod och förrådsbod.
BBR kap 3 Enkel genomgång av utformning ingen kommentar.
BBR kap 4 Grundundersökning gjord, genomgång konstruktion – ingen
kommentar
BBR kap 5 Brand dokumentation skall redovisar och är gjort.
BBR kap 6 VA och ventilationsritning framtagna och redoviskade
BBR kap 8 Barnsäkerhet kontrollerad
BBR kap 9 ok
Vid protokollet Bengt Jeppson Byggnadsinspektör

2004-06-20 Ny entrebyggnad 
takstolar börja resas

2004-07-22 Ny entrebyggnad 
takplåt läggs
 

2005 -03-13 ,Ny entrebyggnad 
inredning klar
 

2005-05-26Ny entrebyggnad
invigs
 

2004-04-15 Ny entrebyggnad 
Beviljat bygglov
 

2004-05-14  Ny entrebyggnad 
togs beslut om kontrollplan
 

2004-05-19 Ny entrebyggnad 
brandskyddsdokemtation
 

2005-12-27 iNy entrebyggnad
i
nstallation återvinning ventilationssystem
 

2005 -06-26 inviger Region skånes ordförande Clas Göran Jönsson
entrébyggnaden
Slutbevis Var på avslutning av entrébyggnaden?

2006-11-20 Ny entrebyggnad
diskussion om avslutad bygge

2006 jan 14  bord bänkar

koggen bygger bord bänkar till koggen

2006 feb 16 scen bord bänkar

till bygdegården

2007 sep 01 Tor & FREJAS SAl
konfernashallarna blir till Tor & FREJAS SAl

 

2007 feb 19 bygdegården inreds

2007 mar 10 nytt avtal lars Ingvar 

2007 juni 20  biografsittning
stolar till  semestersabotören fixas

 

2007 juli inventering caterin kök +bygdegård 

 maderiet hyr????

2007 juli 30  inventering bygdegården 

2007 nov 30 inventering bygdgården

2008 mars inköp brun porslin

från hembränt - smyge leif

2008 dec 13  Vellinge bygegård

valhall blir bygdegård velling sedan ändrad till höllvikens bygdegård

2008  sep 07bord bänkar 

stolar till koggrestaurangen 

2008 sep 21  biografsittning

2008 dec 13 bygger utställning 

bygdegården

2009-03-25 Delegationsbeslut Dnr2002/B101 – Staffan Andersson
Stadsarkitekt

Delegationsbeslut Dnr2002/B101 – Staffan Andersson
Stadsarkitekt
Förlängning av temp bygglov
Byggnader
4 förråd - containers
5 båtvarv,
7 vireksupplag,
8 hantverk, idag borta
9 plasthall ,
15 förråd , Vandrarhem
16 förråd stugförråd
Summering perioden
Saknas gör stugorna men man måste anta att det ingår även de då
anmärkningen är att Delar av byggnaderna ligger på prickad mark och delvis
avviker från angiven plan. Det gäller främst stugorna som inte direkt anges
här.
Förlängningen gäller till 2014-11-05

 

2009-04-15 Ny entrebyggnadärende måste avslutas

2009-05-07 stuga 0,1,2,

Dnr 2009 0039 deligationsbeslut 27(klubbstuga) numera stuga0,1,2
och 30
Nu 30 förråd till administration blev aldrig byggd. Klubbstugan byggdes
översked med 139 m2 28% R3? Och ca 100 kvm på prickad mark.
Dnr 09-0039 Ritning BY 208 2009 klubbstuga samt plan
 

2010-02-22 Nya administrationskontoret
ansök om slutbevis- saknar ovk prokoll

2010-02-22 Nya administrationskontoret

slutbesiktning saknar ovk
Nya adminstrationshuset sammanbyggt med entrébyggnaden
Till extrabyggnaden bygger vi nu till administrationslokalen med samling och
hantverkslokaler. Den gamla fikaboden, omklädningsrum, förrådsbodar flyttas.

2010 tillbygg utställning snickeriet i malmö flyttas, blir utställningshallar och kopplas samman
med fotevikens entrebyggnad .
Slutbesiktning ?

2010-02-19 delegationsbeslut bygglov nybyggnad klubbstuga samt förråd till
adminstrationsbyggnaden  mellabyggnade???

Dnr 2009 0039 Dnr 2009/0424 2009/0039

2010 mar 26 inredning bord bänkar

handelsboden entré museet från koggen

2011 maj 2  utställning konst

i bygdegården

 

2011 juli 07  Ny elcentral  till kök/museet

2011-09-13 komplementbyggnad vilka
BY0214 Dnr 2010/0657
Nybyggande av komplementbyggnader

2012 nov 23 FMC konkurs

2013-12-12  VAD?

Besiktningsprotokoll lokalernas läge Dnr 2010/0657 2003/0714

2015- 03-02  bodar från koggen
Förlänger bygglov Dnr 2002/B010 , Dnr 2010/0657
 

2015-03-10
2015/0607 bygglovsenheten bedömmer ansökan är fullständing

 

...